Villkor för EITCA Academy

I. Allmänna bestämmelser

§1

Följande villkor (nedan kallad T&C) definierar de formella bestämmelserna för organisationen av EITCA Academy - en implementering av European Information Technologies Certification EITC och European Information Technologies Certification Academy EITCA-program, nedan kallade EITC/EITCA-program - inklusive detaljerade villkor för deltagande, betalning och rättigheter och skyldigheter för deltagaren i EITC/EITCA Academy Certification Program (nedan kallat deltagaren).

II. Organisation av EITCA Academy

§2

EITCA Academy är organiserat och genomfört av European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute), som arbetar under laglig form av en ideell ASBL (Association Sans But Lucratif, dvs. Association Without Profit Purpose) som är registrerad i Belgien. EITCI-institutet grundades 2008 i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i belgisk lag, som ger juridisk personlighet till ideella föreningar och anläggningar för allmänt bruk. Institutet har sitt huvudkontor i Belgien, Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bryssel. EITCA Academy implementeras i enlighet med metodologiska, tekniska och programriktlinjer från EITCI Institute, som också fungerar som ett certifieringsorgan för EITC/EITCA-program inom EITCA Academy.

§3

Den organisatoriska tillsynen över genomförandet av EITCA Academy utövas av direktören för EITCA Academy.

§4

EITCI Institute ansvarar för implementeringen av de didaktiska och undersökningsprocesserna i enlighet med certifieringsramarna, driver EITCA Academy Secretary och administrerar IT-systemen för e-learning och fjärrundersökningar. EITCA Academy Secretary Office övervakas direkt av direktören för EITCA Academy. Alla regionala och nationella utgåvor av EITCA Academy är också övervakade av direktören för EITCA Academy.

§5

1. Den materiella tillsynen över genomförandet av EITCA Academy utövas av det relevanta EITCI-institutets didaktiska team och partners (inklusive medlemmarna i EITCI-institutet, samt expert eller didaktisk personal i samarbetsföretag och universitet) som har vårdnad över individuella program områden.
2. Extern övervakning av implementeringskvaliteten för EITCA Academy och dess efterlevnad av EITC/EITCA-programmen utövas av EITCI-institutets programkommitté, som definierar och godkänner programmet och det materiella innehållet i EITC/EITCA-certifieringen, samt riktlinjerna för läroplanen och tentamen.

III. Utbildningsprocess

§6

EITCA Academy genomförs i form av icke-stationär, fjärrdidaktisk och undersökningsprocess inom de dedikerade e-lärande och certifieringsplattformarna, i enlighet med riktlinjerna för EITC/EITCA-programmet. Både den didaktiska processen och undersökningarna genomförs helt online via Internet.

§7

EITCA Academy möjliggör deltagande i både enskilda EITC-certifieringsprogram (nedan kallade EITC-program) såväl som i sammansatta EITC-certifieringsprogram från EITCA-akademier, som består av fördefinierade topiskt relevanta uppsättningar av EITC-program som täcker omfattningen av en särskild EITCA Akademiprogram.

§8

Den detaljerade informationen och läroplanen, innehållets omfattning för EITC och EITCA Academy-programmen publiceras på webbplatserna för EITCI Institute och EITCA Academy och kan komma att ändras för att återspegla ständiga förbättringar i utbildningens kvalitet och ge aktuella justeringar av förändringarna av EITC/EITCA-programriktlinjerna införda av EITCI-institutet som ett resultat av den pågående utvecklingen av informationsteknologier och motsvarande certifieringsplaner.

§9

Den didaktiska processen genomförs online på plattformen för e-lärande, som en asynkron procedur som är anpassad för varje deltagare, vilket möjliggör registrering när som helst under kalenderåret och en personlig, flexibel schemaläggning av inlärning anpassad till deltagarens krav och förmågor.

§10

Den didaktiska processen inom vart och ett av EITC-programmen genomförs i form av online-föreläsningar, övningar och laborationer inom det område som definieras av programmets läroplan.

§11

Som en del av EITCA Akademins didaktiska process har deltagaren tillgång till online-didaktiska samråd inom ramen för läroplanen. Konsultationerna genomförs på distans av relevanta experter och lärare.

§12

1. Avslutandet av vart och ett av EITC-programmen är villkorat av framgångsrikt godkänt slutprov på den miniminivå som anges till 60% i enlighet med EITC-programmet och riktlinjerna för EITCI-institutet. Den sista examen för vart och ett av EITC-programmen har en form av ett fjärrvalet test med flera val, utfört helt online på certifieringsplattformen.
2. Slutförandet av EITCA Academy-programmet är villkorat av framgångsrikt genomförande av alla EITC-program som utgör det relevanta EITCA Academy.

§13

Omfattningen av kunskap och kompetens som krävs för att klara slutprovet för vart och ett av EITC-programmen motsvarar det materiella innehållet i motsvarande läroplan och definieras av det didaktiska teamet som har vårdnad över ett visst EITC-program, i enlighet med EITCI-institutets programriktlinjer och i samråd med direktören för EITCA Academy.

§14

1. I händelse av misslyckande med att uppnå en lägst godkänd tröskel för en viss EITC-program slutprov får deltagaren ta omprövning av den misslyckade tentamen utan kostnad.
2. Om det andra försöket att genomföra en slutlig tentamen också resulterar i ett misslyckande, kan deltagaren genomföra de efterföljande försöken efter bedömning av ett individuellt beslut av direktören för EITCA Academy. EITCI-institutet förbehåller sig rätten att debitera deltagaren för varje ytterligare tillvägagångssätt för tentamen (utöver det andra försöket) i enlighet med gällande bestämmelser, men vid ett positivt beslut av direktören för EITCA Academy är det möjligt att frigöra deltagaren från extra avgifter för överskottsprövningsmetoder.
3. Deltagarna har också rätt till ett enda gratis korrigerande tillvägagångssätt för EITC-programets slutliga tentamen om de inte är nöjda med den erhållna poängen, förutsatt att tentamen redan har godkänts i första försöket. I sådant fall beaktas det högsta av båda resultaten.

§15

Efter att ha lyckats genomföra EITC-programmet eller EITCA Academy (beroende på deltagarvarianten) och uppfylla de formella kraven för genomförandet av EITC/EITCA-programmet, får deltagaren följande dokument:
- EITC-certifikat om deltagaren endast registrerades i motsvarande EITC-program, digitalt utfärdat av EITCI-institutet i Bryssel (tillsammans med kompletterande dokumentation).
- EITCA-certifikat tillsammans med alla inkluderade EITC-certifikat om deltagaren registrerades i EITCA Academy Program, digitalt utfärdat av EITCI-institutet i Bryssel (tillsammans med kompletterande dokumentation).
Onlinevalidering och verifiering av de utfärdade EITC/EITCA-certifikaten hänvisas till i §27.

IV. Registrerings- och betalningsregler

§16

Registrering för EITCA Academy deltagande sker kontinuerligt. På grund av den asynkrona och personliga karaktären hos använda e-lärplattformar kan registrering för programmen göras när som helst under kalenderåret.

§17

1. Anmälan till EITC/EITCA Academy Certification Program genomförs genom att utföra en elektronisk registrering på EITCA Academy webbplats och reglera betalningen av deltagaravgiften för de valda EITC- eller EITCA Academy-programmen.
2. De återstående deltagarnas personuppgifter inklusive identifikations-, adress- och faktureringsuppgifter, som krävs för certifieringsprocessen, måste tillhandahållas vid ett senare skede av slutförandet av registreringen (under reglering av avgiftsbetalningar).
3. Under såväl den registrering som avses i punkt 1, såväl som slutförandet av inskrivningen genom certifieringsprogrambeställning som avses i punkt 2, ska deltagaren tillhandahålla sina verkliga personliga och faktureringsuppgifter.

§18

Avgifterna för deltagande i EITC/EITCA-programmen publiceras på EITCA Academy: s webbplatser.

§19

1. Följande betalningsmetoder för avgift accepteras:
a) Online-betalning, genom samarbetsvilliga leverantörer av onlinebetalningstjänster (inklusive kredit-/betalkort, e-plånböcker och andra utvalda globala och lokala elektroniska betalningsmetoder som är tillgängliga för leverantör och region).
b) Banköverföring till EITCI-institutets bankkonto, som publiceras på EITCA Academy-webbplatserna.
2. I det fall som avses i punkt 1, led a), kan betalningen regleras direkt efter eller med registreringen genom en av de tillgängliga metoderna. Betalningar i detta fall slutförs vanligtvis inom några sekunder efter det att de började.
3. I det fall som avses i punkt 1, led b), betraktas betalningen som avvecklad efter att medlen har mottagits på EITCI-institutets bankkonto. För korrekt identifiering av betalningen är det viktigt att ange både deltagarens fulla namn och koden för de valda EITC/EITCA-programmen i överföringstiteln, enligt de skickade instruktionerna.
4. EITCI Institute förbehåller sig rätten att tillhandahålla andra betalningsmetoder som tillägg till de som avses i punkt 1.
5. Information om alla tillgängliga betalningsmetoder publiceras på EITCA Academy: s webbplatser.
6. De detaljerade användarvillkoren för betalningsmetoder som tillhandahålls av externa leverantörer anges i respektive villkor från dessa leverantörer. Länkar till dessa villkor finns på EITCA Academy webbplats. Att använda dessa betalningsformer utgör godkännande av villkoren ovan. EITCI Institute ansvarar inte för externa leverantörer av betalningsprocessen.

§20

1. Avräkning av betalningen motsvarar ingående av ett avtal i elektronisk form mellan deltagaren och EITCI-institutet för tillhandahållande av utvalda certifieringstjänster/tjänster (nedan kallat deltagaravtalet) i enlighet med beskrivningen av de tjänster som tillhandahålls på EITCA Academy webbplatser och bestämmelserna i denna T&C, och innebär att man får EITCA Academy deltagares status.
2. Om betalningen inte regleras av deltagaren själv, eller deltagaren är undantagen från deltagaravgifterna, ingås deltagaravtalet i elektronisk form vid det ögonblick då deltagaren beställer relevanta certifieringsprogram med avgifter upphörda.
3. Slutande av deltagaravtalet kan också ske på annat sätt (inklusive skrivform), om en sådan möjlighet tillhandahålls av EITCI Institute, eller genom avtal av parterna.
4. EITCI-institutet tillhandahåller enligt sin policy subventioner som beviljas i full avgiftsbefrielse inom EITC/EITCA-certifieringsprogrammen till funktionshindrade, ungdomar i förskolan och personer med låg socioekonomisk status i antal lågutvecklade länder (inklusive Syrien , Palestinska territoriet, Haiti, Yemen, Gambia, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopien, Tanzania, Moçambique). Dessutom kan EITCI-institutet tillhandahålla marknadsföringssubventioner för antingen EITC- eller EITCA Academy-certifieringar som beviljas i delvis avgifter. I det tidigare fallet görs undantag för de subventionerade avgifterna undantag efter en förklaring av deltagarens status som kan följas av en verifiering av bevisande dokumentation av EITCI Institute. I det senare fallet främjas de subventionerade partiella avdragsminskningarna genom spridning av EITCI-subvention-e-koder som berättigar till relevant avgiftsminskning vid EITC/EITCA-certifieringsorder för alla deltagare över hela världen. Tillhandahållandet av subventionerna från EITCI-institutet som beviljats ​​i motsvarande minskning av certifieringsavgifterna sker endast efter EITCI-institutets bedömning och begränsas av dess operativa kapacitet. EITCI Institute förbehåller sig rätten att begränsa eller avbryta subventionerad certifieringsimplementering.

§21

1. Full tillgång till de köpta EITCA-akademierna/EITC-kurserna på e-learning-plattformen aktiveras efter att betalningen har avslutats (efter ingåendet av deltagaravtalet).
2. Den första händelsen med att logga in av deltagaren till det beställda EITCA Academy/EITC-programmet på e-learning-plattformen betraktas som en påbörjande av den faktiska tillhandahållandet av tjänsten.

§22

Om köparen och deltagaren är olika parter, eller köparen är ett företag eller en institution, bör tillräckliga köpareuppgifter för fakturan anges i avsnittet om faktureringsinformation i beställningsformuläret.

V. Rättigheter och skyldigheter för deltagaren och reglerna för deltagande

§23

Deltagaren har rätt till:
1. Få tillgång till de köpta EITC/EITCA-certifieringsprogrammen på EITCA Academy-plattformar.
2. Få tillgång till relevant certifieringsplan som beskrivs i programmet och delta i slutproven.
3. Använd den tredje part som tillhandahålls datorprogramvara avsedd för valfria övningar (laboratorier) och hands-ons i de områden som definieras av relevanta läroplaner. Alla EITC-certifieringsprogram är så definierade i sina läroplaner att säkerställa att det finns tillgång till den externa programvaran som möjliggör valfri praxis relaterad till certifieringsprogrammet. Denna åtkomst innebär att antingen betalas av deltagaren eller gratis, men tidsbegränsad provversion av kommersiell programvara eller tidsbegränsad gratis öppen källkodsprogramvara. Användningen av den externa programvaran är inte nödvändig för att slutföra något av de relevanta EITC-certifieringsprogrammen. Alla EITCA Academy-substituenta EITC-certifieringsprogram är avsedda att fullbordas helt baserat på omfattningen av den kunskap som definieras i den relevanta läroplanen och hänvisas till i didaktiska material. Den externa programvarans roll är bara i valfri utveckling av deltagarens praxis som kan uppnås vid användning av betalade kommersiella versioner eller tidsbegränsade provversioner av motsvarande programvara eller i relevanta fall också med användning av den öppna programvaran med öppen källkod . Deltagaren kan välja att dessutom utveckla egen praxis med hjälp av relevant extern programvara med motsvarande EITC Certification Programme-övningar (laboratorier) med referens till programtimmar som är möjliga för användning under antingen betalda kommersiella eller tidsbegränsade provversioner av programvaran eller i relevanta fall av gratis öppen källkodsprogramvara, men detta sträcker sig utöver det implementerade certifieringsförfarandet.
4. Använd onlinekonsultationer angående läroplanen för de inskrivna kurserna som tillhandahålls av expert- och didaktikgrupper som har vårdnad över relevanta program.
5. Ta emot de dokument som avses i §15 efter framgångsrikt genomförande av de inskrivna EITC/EITCA-certifieringsprogrammen och uppfyllande av formella villkor som anges i denna T & C.
6. Delta i specialinitiativ för samfinansiering och subventioner, kampanjer och tävlingar avsedda för deltagarna i EITC-certifieringar och deltagare från EITCA Academy Programs.

§24

Deltagaren är skyldig att:
1. Lösa fjärrproven för alla inskrivna certifieringsprogram själva, med förbehåll för påföljder som avses i §31.
2. Följ andra bestämmelser i denna T&C.

§25

1. Deltagaren samtycker till att behandla sina personuppgifter av EITCI-institutet, det vill säga certifieringsmyndigheten/certifieringsorganet (European Information Technologies Certification Institute EITCI ASBL registrerat i Bryssel, Belgien) i syfte att tillhandahålla tjänster, samt dela dessa uppgifter med partners involverade i implementeringen av EITCA Academy, inom det räckvidd som krävs för implementering av EITCA Academy organisations, utbildning och certifieringsprocesser.
2. Personuppgifterna som avses i punkt 1 skyddas och behandlas i enlighet med höga säkerhetsstandarder och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, särskilt med Allmän uppgiftsskyddsförordning, dvs. förordning (EU) 2016/679 och motsvarande rättsakter från Europaparlamentet och rådet om skydd av individer när det gäller behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter. Alla deltagare och alla andra individer vars personuppgifter behandlas av EITCI Institute har rätt att kräva modifiering av sina uppgifter enligt den faktiska formen såväl som att radera sina uppgifter och upphöra vid behandlingen av dem. I det senare fallet för EITCI-utfärdade certifieringsinnehavare kommer ett krav på radering av personuppgifter att ha en följd av att de utfärdade certifieringarna upphör.
3. Detaljerad information om behandling av personuppgifter och integritetsfrågor på EITCI-institutets webbplatser finns i de sekretesspolicyer som publiceras på respektive webbplats.

§26

1. Deltagaren erkänner att allt didaktiskt material som tillhandahålls för dem som del av deltagande i EITCA Academy är uteslutande en immateriell egendom från EITCI Institute eller andra relevanta enheter och är föremål för rättsligt skydd i enlighet med tillämpliga bestämmelser (inklusive immateriella rättigheter) rättsakter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och relaterade rättigheter i informationssamhället). Deltagaren har rätt att använda materialet tillgängligt för honom och deras innehåll (inklusive särskilt didaktiskt material, datorprogramvara och tentamensinnehåll) uteslutande endast i syfte att självstudier, och ska inte göra dem tillgängliga för tredje part utan den uttryckliga samtycke från EITCI-institutet eller respektive upphovsrättsinnehavare.
2. I händelse av brott mot bestämmelserna som avses i punkt 1, kan EITCI-institutet eller respektive upphovsrättsinnehavare kräva ersättning från deltagaren för materiella eller icke-materiella skador orsakade av denna överträdelse.

§27

1. Inledande av certifieringsförfarandet och erhållande av de certifikat (er) som avses i §15, punkt 2, är villkorade av att lämna ett samtycke till certifieringsvillkoren för EITCI-institutet (nedan kallat certifieringsavtalet). Villkoren för certifieringsavtalet finns tillgängliga på https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Certifieringsavtalet ska undertecknas av deltagaren elektroniskt eller skriftligt, i vilket fall en skanningskopia ska skickas via e-post till EITCA Academy Secretary Office. Om EITCI-institutet inte kan verifiera deltagarens identitet på grundval av betalningsavgiften, kan EITCI-institutet kräva en kopia av deltagarens identitetsdokument (nationellt ID, pass eller annat identitetsdokument som anges i certifieringsavtalet) för att tillåta verifiering av deltagarens identitet och äkthet av de uppgifter som tillhandahålls i certifieringsavtalet.
3. Skicka de dokument som avses i punkt 2 bör ske omedelbart efter mottagande av EITCI-institutet för deltagarens identitetsverifiering. EITCI-institutet förbehåller sig rätten att inte utfärda sina certifieringar eller avbryta sina certifieringar som redan utfärdats enligt §15 i fall där de inte kan verifiera deltagarens identitet eller konstatera att deltagarens presenterade identitet är kontrafaktisk. I sådant fall har deltagaren inte rätt till återbetalning av hela eller delar av deltagaravgifterna.
4. I händelse av att alla obligatoriska undersökningar har godkänts av deltagaren, lyckades de emellertid inte leverera de handlingar som avses i punkt 2 före 30 dagar efter utgången av den reglerade maximala deltagandeperioden som avses i §28, och om ingen lösning kan göras med deltagaren om dagen för leverans av dessa dokument, EITCI Institute förbehåller sig rätten att betrakta sina skyldigheter enligt deltagaravtalet som fullbordat, samtidigt som man avstår från skyldigheten att utfärda certifikatet som avses i §15, punkt 2. I sådant fall har deltagaren inte rätt till återbetalning av hela eller delar av deltagaravgifterna.

§28

1. Reglerad maximal slutföringsperiod (maximal varaktighet för deltagandet) är 12 månader för hela EITCA Academy och 3 månader för varje enskilt EITC-program (för deltagande utan akademi), räknat från det att deltagaravtalet ingicks och fram till framgångsrikt godkännande av alla obligatoriska prov.
2. På motiverad begäran av deltagaren kan den tid som anges i punkt 1 förlängas i samråd med direktören för EITCA Academy. EITCI Institute kan efter eget gottfinnande förlänga de ovan angivna villkoren på obestämd tid genom sitt oberoende beslut.
3. Om den tid som anges i punkt 1 överskrids av deltagaren och ingen överensstämmelse om förlängningen av denna längd kan avtalas, förbehåller EITCI Institute rätten att säga upp deltagaravtalet. I sådant fall har deltagaren inte rätt till återbetalning av hela eller delar av deltagaravgifterna.

§29

1. Genom att utvidga bestämmelserna i konsumentskyddsbestämmelser (genomföra Europaparlamentets och rådets konsumenträttsdirektiv 2011/83/EU), deltar deltagaren som är konsument (inte tillämplig på företag/institutioner samt personer som är engagerade i ekonomisk verksamhet som har gjort köpet under dessa aktiviteter) har rätt att avbryta ett fjärranslutet deltagandeavtal utan att ange någon anledning inom 30 dagar från ingåendet av deltagandeavtalet, med full återbetalning. Avbokning bör ha en form av ett skriftligt uttalande (med hänvisning till respektive rättslig grund), e-postas som en kopia till EITCA Academy Secretary Office.
2. Avbeställningsrätten upphävs om den faktiska certifiering som avses i §15 har utfärdats för deltagaren före utgången av den 30 dagars period som avses i punkt 1.

VI. Slutliga bestämmelser

§30

EITCI Institute kan inte hållas ansvarigt för några svårigheter i genomförandet av EITC-certifierings- och EITCA Academy-program på grund av några skäl som ligger utanför EITCI-institutets kontroll (inklusive faktorer som härrör från deltagarnas och tredje parts åtgärder eller force majeure).

§31

1. I undantagsfall, i händelse av allvarligt åsidosättande av bestämmelserna i denna T & C av deltagaren, särskilt när det konstateras att deltagaren inte har löst den slutliga undersökningen av sig själv, eller i händelse av att försumma bestämmelserna i dessa T&C av deltagaren vilket resulterar i oförmåga att uppfylla EITCI-institutets skyldigheter enligt deltagaravtalet, förbehåller EITCI Institute rätten att avbryta deltagaravtalet med omedelbar avslutning av tjänsten. I sådant fall har deltagaren inte rätt till återbetalning av hela eller delar av deltagaravgifterna.
2. Dessutom, när det konstateras att deltagaren inte själv har löst slutliga undersökningar, beaktas detta faktum av certifieringsmyndigheten/certifieringsorganet, som kan besluta att permanent utesluta deltagaren från möjligheten att delta i något av dess ackrediterade certifieringsprogram i framtiden liksom för att annullera alla certifikat som tidigare utfärdats till deltagaren. I sådant fall har deltagaren inte heller rätt till återbetalning av hela eller delar av deltagaravgifterna.

§32

Deltagaravtalet anses fullbordat efter att ha utfärdat de handlingar som avses i §15 till deltagaren eller efter upphörandet av deltagaravtalet med förbehåll för bestämmelser i denna T & C eller genom ömsesidigt samtycke från parterna. Deltagaren är emellertid skyldig att följa alla skyldigheter i dessa T&C och certifieringsavtalet samtidigt som hans EITCI-institut utfärdade certifiering som giltigt.

§33

1. Dessa T&C samt alla frågor som inte täcks av dessa T&C angående tillhandahållande av tjänster av EITCI Institute regleras av belgisk lagstiftning och ska omfattas av de belgiska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.
2. Parterna ska sträva efter att vänskapligt lösa tvister om deltagande i EITCA Academy och överensstämmelse med bestämmelserna i denna T&C genom ömsesidig överenskommelse. I avsaknad av en vänlig lösning ska den territoriella jurisdiktion för de rättsliga myndigheterna som är lämpliga för EITCI-institutets huvudkontor antas.

§34

Dessa T&C träder i kraft från och med 1 juli 2014 och kan vara föremål för uppdateringar och ändringar, särskilt för att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls.