×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Lär dig och gör onlineprov
3 Få dina IT-kunskaper certifierade

Bekräfta dina IT-kunskaper och kompetenser under det europeiska IT-certifieringsramverket från var som helst i världen helt online.

EITCA Academy

Standard för attestering av digitala färdigheter av European IT Certification Institute som syftar till att stödja utvecklingen av det digitala samhället

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

Välj din certifiering

Välj det EITC/EITCA-certifieringsprogram som du är intresserad av och börja tio dagar gratis prov.

Öppna programmet

Följ ditt e-lärande program, öva, förbereda och få tillgång till helt fjärr-e-testning.

Bli certifierad

Tjäna din EITC/EITCA-certifiering, ett EU-erkänt IT-kompetensattest.

Lär dig mer om EITC/EITCA-certifieringar

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy är ett internationellt IT-kompetenscertifieringsprogram baserat på den europeiska IT-certifieringsstandarden (EITC) som har utvecklats och spridits sedan 2008 av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel (EITCI Institute, certifiering kropp).

EITCA Academy implementeras helt online för att minska fysiska och ekonomiska hinder för tillgång till formellt bestyrkande av digitala färdigheter. Både inlärnings- och undersökningsmetoderna inkluderar digitalt assisterad fjärrform. EITCA Academy består av EITC och EITCA Certifieringsprogram. Det är tillgängligt som ett EU-baserat ramverk för individers professionella IT-kompetens formella intyg, internationellt erkänd och ger därmed IT-kompetens erkännande, oavsett nationalitet på certifieringsdokumenten digitalt utfärdade och verifierbara av tredje part med EITCI Institute. Mer information om EITC/EITCA-certifieringsorganet finns på relevant EITCI Institute-sidor.

EITCA Academy utgör ett internationellt ramverk för certifiering av IT-kompetenser, som på nivån av dess framsteg är jämförbart när det gäller komplexitet och läroplanernas innehåll med kombinationen av forskarutbildning med en professionell branschutbildning. Den är tillgänglig i EU och utomlands uteslutande inom distanslärande och distansprov, vilket gör det möjligt för både EU- och icke-EU-medborgare att enkelt få tillgång till formell bekräftelse av sina professionella IT-kompetenser och färdigheter från Bryssel med attesteringsstandarden baserad på European IT Certifieringsramverk utan behov av fysisk närvaro och med endast en bråkdel av kostnaderna relaterade till stationära EU-baserade eller internationella certifieringsprogram för digital kompetens. Spridningen av programmet drivs och stöds i första hand av EITCI-institutet i dess uppdrag att främja digital läskunnighet, livslångt lärande, digitalt möjlig adaptivitet och förebygga digitalt utanförskap, samt sträva efter att etablera en högkvalitativ referensnivå för certifierad IT färdigheter i Europeiska unionen, och implementerar därför riktlinjerna för Europeiska kommissionens politik som anges i En digital agenda för Europa på Europa 2020-strategin (inom främjandet av pelaren för digital läskunnighet, färdigheter och integration i EG DAE).

EITCA Academy är en del av det europeiska IT-certifieringsramverket där det finns två typer av certifieringsprogram tillgängliga:

 1. Individuella EITC-program på 15 timmars läroplan, såsom t.ex. EITC/IS/WSA Windows Server Administration, etc.
 2. EITCA Academy-program som grupperar flera (vanligtvis 12) EITC-program i en specialiserad domän av IT-applikationer. Till exempel EITCA/IS IT Security Academy (180 timmars läroplan inom 12 relevanta EITC-program med fokus på cybersäkerhet), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy eller EITCA/CG Computer Graphics Academy (som också grupperar relevanta EITC-program med fokus på motsvarande domäner för digital kompetens).

Det finns inga förutsättningar för registrering i något av de europeiska IT-certifieringsprogrammen (antingen EITC- eller EITCA Academy-program).

Varje EITCA Academy-program med alla dess ingående European IT Certification (EITC)-programs kursplaner är helt fristående. Det finns inget behov av att ha några förkunskaper för att genomföra och slutföra något av dessa certifieringsprogram, eftersom deras läroplaner och refererade video- och textdidaktiska material täcker relevanta ämnen i sin helhet och från första början. Alla deltagare kan studera i detalj läroplanerna som täcker omfattande videodidaktiskt material som är tillgängligt helt asynkront (så att deltagarna kan definiera sitt inlärningsschema fritt) och hittar däri svar på alla tentamensfrågor.

Vart och ett av EITC-programmen som ingår i EITCA Academy avslutas med en fjärrkontroll online, vars villkor godkänns för beviljande av motsvarande EITC-certifikat. Tentamen kan göras om utan begränsning av antal omtag och utan extra avgifter. Alla europeiska IT-certifieringsprov är distanserade och i en digital form av flervalsfrågor. Det förekommer inga muntliga prov. EITC-certifikat kan endast utfärdas efter att deltagarna har uppnått en lägsta nivå på 60 % vid motsvarande undersökningsmetoder, och först efter att ha klarat alla EITCA Academy ingående EITC-prov, har deltagarna rätt till utfärdande av det slutliga EITCA Academy-certifikatet. Som nämnts finns det dock inga gränser för omtagningar av prov (utan extra avgifter) och inga tidsgränser för att avsluta programmet, så deltagarna kan ta sin tid såväl som obegränsade provmetoder för att korrekt förbereda och klara sina motsvarande prov. Efter att deltagaren har klarat ett enda EITC-prov kommer han/hon att tilldelas ett motsvarande EITC-certifikat, och efter att ha erhållit alla EITCA Academy-ingående EITC-certifikat kommer deltagaren också att utfärdas EITCA Academy-certifikatet som formellt kommer att intyga professionell och omfattande specialisering inom motsvarande digitalt fält. Alla europeiska IT-certifieringar har inget giltighetsdatum och kräver därför ingen återcertifieringsprocedur.

EITCA/KC IT-nyckelkompetenscertifikat
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics Certificate

EITCA/CG

EITCA/BI Business Information Certificate

EITCA/BI

EITCA/IS informationssäkerhetscertifikat

EITCA/IS

Exempel på EITC-certifikat

EITC

 

EITCA Academy Certificate är ett omfattande när det gäller komplexitet av kompetensbekräftad europeisk IT-certifiering (EITC) -baserad standard för internationellt erkänd formell bekräftelse på specialisering inom ett visst område för tillämpad IT. EITCA-certifikat gör det möjligt för sina deltagare över hela världen att få en robust bekräftelse på sina flera kompetenser som utgör specialisering inom ett visst digitalt område genom att gruppera relevanta EITC-certifieringar, alla utfärdade i Bryssel inom fjärranlärning och fullständig fjärråtkomsttillgång. Alla certifieringsförfaranden implementeras på distans och online på grundval av standardisering och ackreditering av certifieringsstyrningsorganet, European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bryssel. Både EITC- och EITCA Academy-certifikat är helt integrerade i EITCI-spridningen IT ID eCV digital kompetens och kompetens modern presentation ram.

Enligt En digital agenda för Europa (DAE, Europeiska kommissionens uttalande för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, KOM (2010) 245, Bryssel, augusti 2010) Digitala kompetenser är nu basen för utvecklingen av informationssamhället (IS) i kunskapsbaserad ekonomi (KBE) över hela världen. Enligt de senaste Eurostat-undersökningarna har 30% av EU-medborgarna (150 miljoner européer) och över 90% av hela världsbefolkningen inte tillräcklig IT-kompetens, vilket gör det svårt för dem att fungera på en moderniserad arbetsmarknad. Detta utgör en hinder för både pofessionell och personlig utveckling, medan IT-kompetenser som återstår av EU: s medborgare fortfarande är otillräckligt riktade och utsätts för snabb föråldring. Trots många ansträngningar i beslutsfattande och offentliga och privata drivna motåtgärder för att överbrygga klyftan mellan spridning av digitala färdigheter och marknadens och sociala behov förbättras situationen inte väsentligt.

Eftersom en förmåga att använda informationsteknologi numera är oerhört viktig och fördelaktig för självutveckling på både personliga och professionella sätt, är de så kallade digitala nyckelkompetenserna grundläggande för den kunskapsbaserade ekonomin (Europaparlamentets och rådets rekommendation om 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 2006/962/EG). DAE: s huvudbudskap, som utgör grunden för den nya strategin för vidareutveckling av Europeiska unionen ("Europa 2020 - Innovativ union"), är behovet av att intensifiera hållbar utbildning av de europeiska medborgarna inom informationsteknologi (vilket leder till ökning i procent av befolkningen som utbildas inom detta område, samtidigt som kvaliteten på utbildningen förbättras i samband med att alla europeiska och internationella certifieringsprogram nås, med hjälp av effektiva digitala metoder (i synnerhet e-lärande) samt ekonomiskt stöd av Europeiska unionen - på Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) i program som samfinansierar formellt certifierad utbildning. EITCI-institutet utvecklar och sprider EITC/EITCA-certifieringsstandarder försöker stödja uppnåendet av de uppsatta målen i den offentliga politiken för en ytterligare tillväxt av EU.

En paneuropeisk standard som främjas mot sitt internationella erkännande och programmeras med en möjlig omfattande förmåga som är jämförbar med formell akademisk forskarutbildning, medan praktiskt inriktad på att utgöra tillämplig digital kompetensattestation inom området för informationsteknologi söks därför efter ett viktigt medel för att stödja överbryggandet av den digitala kompetensgapet i EU. En sådan standard initierades i form av European IT Certification (EITC) 2008 och utvecklades och spridades kontinuerligt av European Information Technologies Certification Institute EITCI under de senaste åren. Denna standard är en grund för definitionen av European IT Certification Academy, som tillsammans tillhandahåller två certifieringsprogram:

 • EITC-certifiering (europeisk informationsteknologi-certifiering) - inklusive specialiserade certifieringsprogram som är begränsade i vissa färdigheter och tillämpningar (program med referensomfattande för varje EITC-program konvergerar till cirka 15 timmar),
 • EITCA-certifiering (European Information Technologies Certification Academy) - inklusive domänspecifika kompetensprogram för specialisering, gruppering av serier med vanligtvis flera relevanta EITC-certifieringar (program refererat till omfattande mellan 150 och 180 timmar).

EITC- och EITCA-certifieringsprogrammen lanserades i tur och ordning 2008, och sedan det datumet har dessa program framkommit som erkända ramverk för certifiering av digital kompetens tillsammans med deras kontinuerliga utvecklade och uppdaterade samt spridning av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel . EITCI Institute har sedan dess utfärdat EITC- och EITCA-certifikat i över 40 länder som omfattar specialiserade områden inom tillämpad datavetenskap, design, cybersäkerhet och allmänna digitala färdigheter, vilket främjar digital kompetens och IT-professionalism och motverkar digital uteslutning.

Certifiering av IT-kompetenser utgör ett formellt sätt att bekräfta individens kompetenser inom specifika kunskaps- och färdighetsområden relaterade till tillämpad datavetenskap och informationsteknologi. EITC/EITCA-certifikaten är attesteringsdokument som stöder andra formella sätt att bekräfta kunskap, färdigheter och kompetenser som förvärvats inom yrkesutbildning och akademisk utbildning (inklusive certifikat eller examensbevis från universitet och skolor). I detta avseende är EITC och EITCA Academy certifieringsscheman särskilt viktiga för att underlätta politiken för att införa digital kompetensspridning mellan inte bara IT-tekniker och datoringenjörer utan bland alla människor som är professionellt aktiva inom andra domäner, ibland långt åtskilda från IT.

EITCA Academy-programmet, som genomförs under ledning av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel, tillåter - efter framgångsrikt avslutat on-line-undersökningsförfarande - att få EITCA Academy-certifikat digitalt utfärdat i Bryssel, tillsammans med detaljerade kompletteringar och alla substituent EITC certifieringar. Certifieringen i sig är möjlig både under ett komplett EITCA Academy-program inom det valda specialiseringsområdet (undersökningar inom alla EITC-certifieringar som ingår i akademiprogrammet vilket resulterar i ett komplett EITCA Academy-certifikat, examensuppgiften tillsammans med alla relevanta EITC-certifikat), liksom inom mer snävt definierade individuella EITC-certifieringar (enskilt tentamen och ett enda EITC-certifikat inom respektive EITC-program).

När det gäller omfattande, som angivits ovan, kan EITCA Academy Certification-programmet (motsvarande 150-180 timmars stationära klasser eller standard 2 universitetssemestrar för forskarutbildning) jämföras med en specialiserad forskarutbildning, men ändå med dess praktiska inriktning och Fördelarna med den internationellt spridda EU-baserade certifieringsstandarden kan för vissa vara ett bättre val.

Ett viktigt inslag i EITC/EITCA-certifieringsprogrammen är en möjlighet att genom en längre tid genomföra endast enskilda EITC-program från den aktuella gruppen som bildar respektive EITCA Academy (enskilda specialiserade EITC-certifieringar med ett genomsnittligt didaktiskt innehåll på 15 timmar) och därmed certifikat efter Intyg förbättrar ditt formella färdighetsattest. EITC/EITCA-kompetenscertifieringsprogrammen innehåller innehåll utformat i en bottom-up-strategi så att ingen tidigare IT-kunskap krävs för att slutföra dem, trots deras avancerade och specialiserade karaktär samt att hålla hög kvalitet på de färdigheter som intygar. Detta gör att även de flesta specialiserade EITC/EITCA-program kan lyckas fullföljas steg för steg av individerna utan tidigare IT-expertis, samtidigt som de också är relevanta för IT-proffs och experter inom motsvarande domäner.

EITCA Academy- och EITC-certifieringsförfarandena leder inte bara till utfärdande av korrekt säkrade digitala certifikat (i fall av EITCA Academy åtföljs av detaljerade certifieringstillägg och alla relevanta substituent EITC-certifikat, och för EITC-certifikat som innehåller detaljerad beskrivning inom Certifacate själv), men också med tillhandahållande av relevanta elektroniska valideringstjänster. De digitala EITC/EITCA-certifieringarna bör förstås som deras unika ID-nummer, att när de matas in i korrekt säkrad data till EITCI Institute Certification valideringssystem tillåter online-verifiering av certifieringarna tillsammans med detaljer om programomfånget som utfärdats av certifieringsinnehavaren, som liksom nedladdning eller utskrift av adekvata bekräftelser och tillägg. EITC-certifieringarna (erhållna individuellt eller som en del av EITCA Academy-certifieringen) är utformade med ID som innehåller QR-koder som möjliggör automatisk maskinigenkänning och verifiering med en telefonkamerabaserade QR-skanningsapplikationer.

Undersöknings- och certifieringsförfarandet syftar till formell bekräftelse av förvärv av kunskap och färdigheter inom specifika områden inom informationsteknik, utförs av EITCI-institutet enligt de publicerade villkoren, i en helt avlägsen form via ett speciellt online-undersökningssystem integrerat inom e -lärningsplattform.

Alla EITCI-utfärdade europeiska IT-certifieringar inklusive EITC- och EITCA Academy-certifieringar är tillgängliga helt online på anmälningsavgifterna, som anges i EITC/EITCA certifieringskatalog.

Du kan antingen delta i ett eller flera valda EITCA Academy-program eller i ett eller flera utvalda EITC-program.

EITCA Academy-programmet består av flera EITC-program (normalt 10 till 12), var och en med standard 15 timmars läroplanens omfattningsreferens (det betyder att omfattningen av ett enda EITC-program motsvarar cirka 15 timmars stationär didaktik och lärande). Därför motsvarar ett givet EITCA Academy-program 150-180 timmars läroplanens omfattning, och som sådan utgör det ett professionellt, gemensamt, tematiskt och konsekvent IT-kompetensbevis inom ett specifikt område av IT-specialisering som erbjuder omfattning som kan jämföras med en högre utbildningsprogram på forskarnivå.

Kort sagt EITCA Academy grupperar relevanta EITC-certifieringsprogram inom en specifik disciplin (t.ex. inom områdena Informationssäkerhet, Business IT eller Computer Graphics). För att få en gemensam EITCA Academy-certifiering måste man genomföra och genomföra alla bestående EITC-undersökningar (och därmed ha rätt till ett gemensamt EITCA Academy Certificate och alla relevanta EITC-certifikat som ingår i programmet).

Man kan också välja att bara eftersträva enskilda EITC-certifiering (er) och därmed erhålla en snävt definierad formell bekräftelse av relevanta färdigheter, som tar upp ett väldefinierat och sammanhängande ämne, teknik eller mjukvaruapplikation (t.ex. ämnen som grunder för kryptografi, objektprogrammering, HTML, rastergrafik, 3D-modellering, etc.).

Alla som är intresserade av detta kan delta i programmen EITCA Academy och EITC Certification. Programmet är tillgängligt online och det finns inga begränsningar för hemländer eller nationaliteter hos de individer som kan utföra det. Det enda villkoret är internetåtkomst för distansutbildning och fjärrundersökning som krävs för certifieringsförfarandena och utfärdandet av certifieringar i Bryssel, EU.

För att börja måste du registrera ett konto i EITCA Academy. Registrering av ett konto är gratis. Med kontot får du tillgång till demonstrationer och fria resurser som gör att du bättre kan välja en lämplig själv EITCA Academy eller EITC Certifiering (er).

För att registrera dig för EITCA Academy eller det/de EITC-certifieringsprogram som du väljer måste du ha ett registrerat konto och göra en beställning av dina valda EITCA Academy eller EITC-program (er). Du kan lägga till dina valda program i din beställning och efter att ha avslutat urvalet kommer du att kunna betala avgiften för att slutföra formaliteter. Sedan efter att din beställning har behandlats (vilket görs automatiskt av systemet inom några sekunder) får du online-åtkomst till deltagande i dina valda program från ditt konto.

När det gäller EITCA Academy-certifieringar beviljas 80% EITCI-subventioner med motsvarande avgiftsreduktion (gäller alla intresserade individer över hela världen och relaterade till Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institutes åtagande att öka omfattningen av EITC/EITCA-certifieringsåtkomst spridning och minska ekonomiska hinder). Att tillämpa EITCI-subventionen med en digital kod på 5 bokstäver som möjliggör resultat med EITCA Academy-avgiften reducerad till 20%. På grund av denna 80% subventionerade EITCA Academy-åtkomst kan det vara ett bättre alternativ i stället för en rad individuella EITC-certifieringsprogram, om du är intresserad av att inte delta i en enda kompetens utan din specialisering inom en viss IT-domän.

När det gäller institutioner och företag som delegerar sin personell, kan beställningen göras på ett institutionellt konto med början med minst 3 delegerade personalmedlemmars planer med antal ytterligare tjänster (inklusive detaljerad övervakning och rapportering för framstegen i didaktiska och certifieringsförfaranden, som liksom med flexibla och kostnadseffektiva planer).

Som med alla program för certifiering av professionella kompetenser är EITCA Academy och dess ingående EITC-certifieringsprogram i allmänhet inte gratis (med undantag för fullt subventionerat deltagande för personer som lever med funktionsnedsättning, ungdomar i gymnasieskolan och personer som lever i låg socioekonomisk status i en antal lågutvecklade länder, som specificeras i villkoren). Men kostnaderna för deltagande i programmet på grund av distansutbildning och distansexaminering reduceras effektivt i jämförelse med traditionella stationära (fysisk närvarobaserade) certifieringsprogram. Målet med EITCA Academy är att eventuellt sänka hindren för tillgång till EU-baserade formella professionella IT-kompetensbevis och göra den allmänt tillgänglig för alla potentiella deltagare i EU, såväl som från var som helst i världen.

De aktuella avgifterna för EITC-certifieringen och EITCA Academy-certifieringsprogrammen visas i katalog och är fastställda på motsvarande sätt till € 110 och € 1100. EITC/EITCA-certifieringsavgifterna omfattar alla kostnader förknippade med certifieringsförfarandena och utfärdandet av intjänade certifieringar i digital form (det är också möjligt att skriva ut de digitala EITC/EITCA-certifieringarna vid behov i en referensklar utskrivbar form tillgänglig i PDF-filer från den elektroniska tjänsten EITC/EITCA certifikat validering).

Kostnaden för EITCA Academy och EITC-certifieringsavgifterna är betydligt lägre än den genomsnittliga kostnaden för den jämförbara nivån för professionell IT-certifiering i EU och internationellt på grund av dess onlineformulär. EU-utfärdade certifikat bekräftar formellt digital kompetens som uppnåtts genom certifieringsprov som implementerats på distans från Bryssel under internationellt erkänd europeisk IT-certifieringsstandard som lanserades 2008. På grund av ett fullständigt onlineformulär finns det dessutom inga rese-/logikostnader förknippade med traditionella, stationära certifieringsprogram.

Som en del av EITCI-institutets fortsatta engagemang för att stödja genomförandet av Europeiska kommissionens digitala agenda för Europa (ett offentligt politiskt inslag i Europa 2020-strategin) i dess främjande av pelare för digital läskunnighet, färdigheter och inkludering, har EITCI-institutets indirekta subventioner beviljats. i minskning av relevanta avgifter för de erbjudna EITCA Academy-programmen, vilket ytterligare minskar de ekonomiska hindren för attestering av professionell IT-kompetens för deltagare över hela världen.

Slutligen finns det många utbildningsresurser fritt tillgängliga efter registrering av EITCA Academy-kontot, som gör att man bättre kan bekanta sig med EITCA Academy-modellen och att fatta ett bättre informerat beslut om deltagande. För att komma åt dessa resurser (tillsammans med relevanta demonstrationer) kan du registrera ditt kostnadsfria konto genom att klicka på knappen Registrera dig i det övre högra hörnet på denna webbplats.

European Qualifications Framework (EQF) är ett gemensamt referensramverk inom EU, fastställt av Europeiska kommissionen för att underlätta jämförelse av omfattningen av attesterade kvalifikationer. Som sådan bidrar det till att differentiera kvalifikationsnivåer mellan olika program och utbildningsutbud, inklusive akademiska och yrkesinriktade program i EU. EQF-referensen kan tillämpas på alla typer av utbildning, utbildning och kvalifikationsbevis, från skolutbildning till akademisk, professionell och yrkesmässig kompetensutveckling. Det ändrar fokus när det gäller att differentiera läranderesultat från en standardmetod baserad på inlärningsinsatser, såsom programinnehåll mätt i timmar och typer av utbildningsinstitutioner, till ett bestyrkt kvalifikationscentrerat tillvägagångssätt. Genom att främja ett kvalifikationsbaserat tillvägagångssätt stöder EQF-ramverket validering av bestyrkta kompetensorienterade resultat mellan formell och informell utbildning, och främjar därmed paradigmet för livslångt lärande och expanderar bortom medlemsstaternas formella utbildningssystem. EQF introducerar 8 referensnivåer för de bestyrkta kvalifikationernas fullständighet, som beskrivs i detalj på Europass-webbplatsen, tillgänglig på https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

EITCA Academy-programmet i termer av omfattande kvalifikationer som det intygar kan hänvisas till nivå 6 i European Qualification Framework. Det vittnar om professionell specialisering som involverar avancerad kunskap inom det relevanta området för EITCA Academy-programmet med säkerställande av korrekt förståelse av teoretiska grunder, tillsammans med kunskap om motsvarande praktiska tillämpningsaspekter. Det vittnar också om avancerade färdigheter som gör det möjligt för innehavare av EITCA-certifieringar att självständigt lösa komplexa problem, samt att nå höga nivåer av professionella specialiseringar och förnya sig inom sina respektive områden motsvarande EITCA-program som de har certifierats i. EITCA Academy-certifierade kvalifikationer möjliggör dessutom hantering av professionell verksamhet på fältet, inklusive beslutsfattande i professionella sammanhang av IT-tillämpningar inom relevanta områden, samt leda adekvata professionella utvecklingsaktiviteter antingen enskilt eller i kooperativa grupper.

Det europeiska ramverket för IT-certifiering etablerades 2008 som en officiell leverantörsoberoende standard i allmänt tillgänglig, helt online-formell bekräftelse av digitala färdigheter och IT-kompetenser inom många områden av professionella specialiseringar.

Det är en av de mest erkända certifieringsstandarderna för digital kompetens baserad i Europeiska unionen, men stödjer digitala karriärer globalt.

De populära institutionerna, statliga myndigheterna eller företagen som erkänner denna europeiska digitala kompetenscertifieringsstandard är många, och det finns en förkortad lista publicerad i avsnittet Om på EITCA Academys webbplats med avseende på större globala företag som delegerat sina anställda att delta i olika EITC/EITCA-program i det förflutna.

Ramverkets historia indikerar några utvalda viktiga historiska punkter i utvecklingen av standarden.

European IT Certification Institute som styr standarden är en internationell icke-vinstdrivande organisation som agerar i en juridisk form av Association Without Profit Purpose (ASBL) i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i belgisk lag, som ger juridisk person till icke- vinstföreningar och allmännyttiga inrättningar.

EITCI Institute är dedikerade till att accelerera tillväxten av informationssamhället och motverka digitalt utanförskap, bland annat genom utveckling och spridning av den europeiska IT-certifieringsstandarden, vilket ökar tillgängligheten till professionell IT-certifiering bland individer i EU och globalt.

Det har utfört sitt uppdrag i över 14 år och har etablerat en av de mest erkända leverantörsoberoende certifieringsstandarderna för digital kompetens i Europeiska unionen. EITCI samlar för närvarande över 3000 2020 medlemmar i EU och utomlands i ett nätverkscentrerat samarbete, med fokus på utveckling av de europeiska IT-certifieringsprogrammens läroplaner, samt arbetar på framväxande IT-teknikreferensstandardisering i samarbete med många andra internationella standardiseringsorganisationer och till stöd för Europeiska kommissionens HXNUMX-program.

Även om European IT Certification Institute är inriktat på utveckling och spridning av European IT Certification-ramverket för digital kompetensbevis, är det också aktivt inom teknisk standardisering och teknikcertifiering inom framväxande IT-områden, såsom AI-applikationer inom områden av avgörande betydelse (till exempel i AI assisterad smart energi, jfr. https://eitci.org/technology-certifiering/sesg) eller inom avancerad kvantinformations- och kommunikationsteknik (jfr. https://eitci.org/technology-certifiering/qsg).

Hur det fungerari tre enkla steg

(när du har valt ditt EITCA Academy eller ett valt EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ omfattande didaktik online förbereda för tentamen. Det finns inga timmar, du studerar när du kan.

Bli IT-certifierad

Ta online-examen för att få EITC-certifikat. Gå över i EITCA Academy och du får EITCA-certifikat.

Starta din karriär

EU-baserade EITC/EITCA-certifikat med detaljerade tillägg utgör ett formellt intyg om din professionella IT-kompetens.

Certifieringsprocessen (helt online) är implementerad på engelska, men det finns också tillgängliga ytterligare AI-assisterade referensöversättningar för alla refererade didaktiska material och examinationer, som är inbyggda i plattformarnas gränssnitt.

Alla kommunikations- och supporttjänster (inklusive obegränsad tillgång till onlinedidaktiska konsulttjänster med relevanta experter) tillhandahålls också på engelska, men återigen med verktyg som möjliggör AI-assisterade automatiska översättningar för deltagarna.

Varje EITC-prov består av 15 flervalsfrågor (flersvar) och har en tidsbegränsning på 15 minuter.

Enligt tillämpliga bestämmelser är EITC-provet för godkänt resultat 60 % av korrekt besvarade frågor av 15 randomiserade flervalsfrågor för slutna prov.

Den individuella tentamensfrågan anses endast besvarad korrekt, när alla dess korrekta svar är markerade, medan alla felaktiga svar förblir omarkerade. Om till exempel bara ett rätt svar markeras och de återstående rätta svaren lämnas omarkerade, eller om några andra felaktiga svar också markeras, så anses den relevanta frågan som felaktigt besvarad.

I händelse av ett misslyckande i ditt provförsök kommer deltagaren att kunna begära ytterligare försök (man kan också begära omprov för att förbättra poängen man har uppnått, notera att det högsta poängförsöket alltid kommer att sparas). Man kan begära ytterligare omtagningar från certifieringscentret.

Genom att genomföra examen bekräftar deltagarna att följa de villkor och villkor som de har godkänt vid slutförandet av certifieringsbeställningen. Det finns ingen gräns för ytterligare omtagningar och att de beviljas utan extra kostnad. Det finns heller ingen tidsbegränsning för att avsluta programmet.

Alla certifieringsprocesser inom EITC/EITCA-programmen tillsammans med alla undersökningar i EITC-program genomförs helt på distans online inom nätverkslösningar i dedikerade plattformar i ett asynkront läge.

Tack vare flexibelt av asynkront organiserad refererad e-lärande didaktisk process tillsammans med alla onlineundersökningar som utförs asynkront online (vilket ger högsta flexibilitet i tid med deltagaren som själv organiserar sin inlärning och undersökning närmar sig aktiviteter när det passar honom), fysisk närvaro av deltagaren är inte nödvändigt, därför är många tillträdesbarriärer antingen minskade eller eliminerade (t.ex. av geografisk, logistisk, ekonomisk karaktär).

En deltagare har en individuell, obegränsad tillgång till certifieringsplattformen som tillhandahåller en välplanerad steg-för-steg refererad didaktisk process övervakad av personalen som ansvarar för genomförandet av programmet i enlighet med riktlinjerna från EITCI Institute, med refererat elektroniskt material (inklusive öppen tillgång): föreläsningar (i multimedia- och textform tillsammans med illustrationer, animationer, fotografier eller videor som refereras och är tillgängliga direkt från plattformen) med tillägg av tutorials, laboratorier (inklusive pedagogisk provåtkomst till programvaran, såväl som relevanta interaktiva applikationer) och obegränsade didaktiska konsultationer på distans.

Det online-refererade didaktiska materialet för varje EITC-certifieringsprogram täckte till fullo dess motsvarande läroplan och avslutas med en EITC-examen på distans (av den stängda testkarakteristiken, inklusive 15 slumpmässiga slutna flervalstestfrågor på den givna EITC-programmets läroplan).

Detta fjärrtest görs av deltagaren inom certifieringsplattformen (där deltagaren kan genomföra online det interaktiva testet som implementerar slumpmässiga val av testfrågor, med möjlighet att återgå till besvarade eller obesvarade frågor inom en tidsbegränsning på 45 minuter). EITC-provet för godkänt resultat är 60 % positiva svar men misslyckande med att uppnå denna gräns gör det möjligt för deltagaren att göra om provet utan extra avgifter (vid varje provförsök finns det ett gratis omtag tillgängligt för att antingen klara testet eller förbättra sitt godkänt resultat, varefter ytterligare omtentamen kräver en ansökan till administrationen för att vara aktiverad men kvarstår utan extra avgift). Genomförande av alla EITC-examina som utgör den relevanta EITCA Academy-certifieringen (med ersättande EITC-program) resulterar också i att deltagaren utfärdar motsvarande EITCA Academy-certifiering (det finns inga ytterligare EITCA-examen och EITCA-certifieringarna utfärdas på grundval av att alla tjänar relevanta EITCA-beståndsdelar EITC-certifieringar).

Alla procedurer implementeras helt på distans i Bryssel och certifikaten utfärdas i en digitalt säker och verifierbar form till deltagarna.

En viktig egenskap hos certifieringsplattformen möjliggör en detaljerad analys av varje deltagares inlärnings- och certifieringsprocess, inklusive full statistik över alla aktiviteter inom certifieringsplattformen som gör det möjligt att generera aktivitetsrapporter, samt automatisk identifiering och stöd för deltagare som har problem med didaktik material och undersökningar. En grundlig analys av aktiviteten i den didaktiska processen möjliggör en individualiserad stödjande strategi för identifierade deltagare om detta är nödvändigt. Det kan också användas av deltagarna själva för att formellt dokumentera sina inlärningsaktiviteter till tredje part eller för att de äger analys och planering (särskilt användbart för institutioner och företag som delegerar sin personal för certifieringen).

Certifieringsplattformen stöds kontinuerligt både administrativt och tekniskt. Administrationen inkluderar teknisk hantering och övergripande kontroll av plattformens funktion. Teknisk support inkluderar användarsupport med en dedicerad helpdesk och underhållslösningsproblem relaterade till säkerhetsundersystem, dataarkivering, databas och uppdatering av plattformsfunktioner (åtgärder som kontinuerligt utförs av den dedikerade och specialiserade tekniska personalen).

Läroplanerna för det europeiska IT-certifieringsramverket uppdateras regelbundet. Det bör noteras att det europeiska IT-certifieringsramverket inte är en utbildningstjänst utan en tjänst för kompetenscertifiering (eller kunskapsbevis). Tjänsten är validering av färdigheter och kunskaper (kvalifikationer) och tillhandahållande av en verifierbar formell bekräftelse av dessa kvalifikationer i form av den europeiska IT-certifieringen, som inkluderar individuella EITC-certifieringar och en omfattande specialisering som intygar EITCA Academy-certifieringar. Dessa certifieringar beviljas när de har godkänts i motsvarande undersökningsförfaranden och är giltiga för verifiering av tredje part för att stödja dokumentation av deltagarnas professionella digitala kvalifikationer. Vår tjänst är att implementera den fullständigt online-certifieringsprocessen som vi fortsätter att utveckla inom många områden av tillämpad IT, banbrytande för detta tillvägagångssätt på ett leverantörsoberoende sätt och i en onlinemetod. De flesta andra digitala certifieringsleverantörer har bara antagit liknande driftsmodeller under några få år.

Det europeiska IT-certifieringsprogrammet certifierar digitala färdigheter i enlighet därmed med sina läroplaner som anges på certifieringsprogrammens webbplatser med refererande didaktiskt material (inklusive didaktiskt material med öppen tillgång), som tillhandahålls för att fullt ut täcka vad gäller didaktik som krävs för certifieringskurser för motsvarande prov. (även om det inte är en del av EITCI-certifieringstjänsten att tillhandahålla utbildning, eftersom kärncertifieringstjänsten är att testa, verifiera och intyga deltagarnas kunskaper och färdigheter, i detalj refererat didaktiskt material som är fritt och öppet tillgängligt och täcker hela omfattningen av alla EITC motsvarande certifieringsprograms kursplaner hänvisas dessutom till för deltagarnas bekvämlighet, som också kan använda andra relevanta utbildningsresurser eller utbildningstjänster).

Sedan 2008 har European IT Certification Institute stött öppen tillgång till utbildningsresurser om digital teknik. Från engagemang i ESF- och ERUF-finansierade projekt för skapande av utbildningsmaterial med öppen tillgång och fri spridning, genom samarbete med enskilda experter, publicering av didaktiskt material i öppen tillgångsform, har EITCI bidragit till en storskalig spridning av fri och öppen tillgång utbildningsmaterial inom digital teknik, varav en del används direkt som refererat didaktiskt material som täcker relevanta kursplaner för certifieringsprogram.

De europeiska IT-certifieringskurserna utvecklas, uppdateras och accepteras av relevanta EITCI-kommittéer av experter inom relevanta erfarenhetsområden, inklusive både akademiker och praktiker. EITCI tillhandahåller också för alla deltagare i sina certifieringsprogram obegränsade onlinekonsulter av domänexperter som svarar på alla frågor angående certifieringskurserna så att deltagarna bättre kan förbereda sig för att genomföra relevanta certifieringsprov.

Sedan 2008 har EITCI Institute utfärdat hundratusentals EITC- och EITCA-certifikat över hela världen (liksom nära 1 miljon digitala certifikat) för att uppnå ett antal över 1 miljon individer från 40+ länder som hade bekant sig med EITC/EITCA-standarden digital nivåfärdighet på grundnivå och grundläggande färdigheter, specialiserade områden inom tillämpad datavetenskap för IT-proffs, grundläggande till avancerad datorgrafikdesign, samt program för digital förvaltning av digital förvaltning (e-förvaltning) och motverka digital utslagning bland socialt missgynnade grupper (särskilt människor som lever med funktionshinder).

Huvudskillnaden är att EITCA Academy Certification bildas från en viss grupp topiskt relaterade EITC-certifieringar (vanligtvis 10 till 12). Endast genom att erhålla alla dessa substituerande EITC-certifieringar får deltagaren också ett dedicerat EITCA-certifiering som certifierar specialisering inom ett relevant fält (för att tjäna EITCA Academy-certifiering krävs ingen ytterligare undersökning, det krävs godkänd undersökning på alla substituent EITC-certifieringar) .

Det är möjligt att bedriva EITCA Academy-certifiering genom att få individuella EITC-certifieringar i en separat anmälan för varje EITC-program (en efter en), men det är också möjligt att direkt anmäla sig till EITCA Academy med tillgång till hela gruppen av EITC-certifiering inom det valda EITCA Academy. Detta ger deltagarna rätt till EITCI-institutet subventionerad tillgång som beviljas genom avsevärt reducerad EITCA Academy-avgift, tillgänglig över hela världen för att främja spridning av hög kvalitet och omfattande IT-kunskaper.

Deltagaren kan välja mellan genomförandet av hela EITCA Academy (gruppering av relevanta EITC-program) och realisering av ett enda EITC-program (eller ett visst urval av EITC-program).

Varje EITC-certifieringsprogram hänvisar till läroplanen för 15 inlärningstimmar med innehåll som slutar med en tentamen för relevant EITC-certifiering. Slutförandet av EITC-programmet kan uppnås i genomsnitt på en till två dagar, men det finns inga tidsbehov och en deltagare kan planera en längre period för didaktik och examinationsförberedelser om det behövs (till exempel en vecka eller två veckor genom att spendera på lärande motsvarande bara en timme eller två timmar dagligen). Om deltagaren redan har kunskap och kompetens i ett motsvarande EITC-certifieringsplan, kan deltagaren få tillgång till tentamen direkt och därmed få relevant EIC-certifiering omedelbart.

Varje EITCA Academy består av 10-12 EITC-certifieringar som totalt utgör ett programinnehåll på 150-180 lärningstimmar. I allmänhet under antagandet att lärande sker under arbetsdagar är det möjligt att genomföra EITCA Academy-programmet på mindre än en månad (varje arbetsveckodag). Ett annat schema för referens är en akademisk termin (vanligtvis 5 månader) när en deltagare har möjlighet att genomföra EITCA Certification-programplanen genom att lära sig bara en dag i veckan.

Referensinlärningstimmarna för det programinnehåll som nämns ovan definierar ett substantiellt mått på omfattningen av certifieringsprogrammet baserat på standarderna för akademiska studietimmar. Detta innebär att motsvarande pedagogiskt beteende av deltagaren i genomsnitt skulle ta 150-180 timmar, om det genomfördes i en stationär form. Det beror också på enskilda deltagares egenskaper i förberedelser och inlärningsförmågor som kan leda till en snabbare eller långsammare inlärningstakt och förberedelse i enlighet med läroplanen. På grund av det faktum att utbildningen genomförs i asynkron e-inlärningsform beror dess verkliga implementeringstid på varje deltagares individuella färdigheter och kan förlängas eller förkortas (tidsramen för inlärning och förberedelse till certifiering anpassas efter individuella behov hos deltagarna).

Ja. I både EITC och EITCA Academy Certification-programmet inkluderar inlärnings- och förberedande didaktisk process obegränsad fjärrkonsultation med expertdidaktisk personal från en relevant IT-domän. Om några svårigheter med att förstå begreppen från läroplanen såväl som med stödjande didaktiskt innehåll och material eller med att utföra uppgifter bör inträffa, eller om en deltagare har några frågor eller problem angående programinnehållet, ska didaktisk personal konsulteras av medel för online-kommunikation och konsultbiljetteringssystem. Konsultation genomförs via ett speciellt gränssnitt i certifierings- och e-lärplattformen eller via e-post. Formulär och instruktioner för att kontakta och fråga didaktisk konsultpersonal finns direkt på certifieringsplattformen.

Det nuvarande urvalet av tillgängliga EITCI Institute-utfärdade certifieringar består av över 70 EITC-certifieringar och 7 EITCA Academy-certifieringar.

På grund av operativt begränsad kapacitet för didaktiskt stöd och konsultation och därmed begränsa antalet utgivna månatliga EITC/EITCA-certifieringar kan vissa certifieringsprogram vara föremål för temporära platser som inte är tillgängliga. I sådana fall kan certifieringsprogrammen utan platser bokas av en deltagare, som kommer att informeras när platserna är tillgängliga igen och kommer att få tillgång till relevanta program från först till kvarn.

Ja, det finns en möjlighet att ta om både misslyckade eller framgångsrika EITC-undersökningar för att förbättra den godkända poängen. Vid varje undersökningsförsök finns det ett gratis omprövning tillgängligt för att antingen klara testet eller förbättra sin godkända poäng, varefter ytterligare undersökningar omprövar kräver att ansökan till administrationen är aktiverad men förblir utan extra avgift. Deltagaren kan göra om ett godkänt test för att förbättra poängen för bättre presentation på certifieringen. Man bör också notera att det inte finns några EITCA Academy-undersökningar (undersökningarna tilldelas endast EITC-program och vidarebefordrar var och en av dem resultat med en EITC-certifiering som utfärdar, medan EITCA Academy Certification endast utfärdas för godkännande av en relevant grupp av alla beståndsdelar EITC-examen i ett givet EITCA Academy-program). Poängen som presenteras på EITCA Academy Certification är poängen för alla EITC-certifieringar som innefattar en given EITCA Academy.

Ja. Deltagarna kommer att ha tillgång till e-learning-plattformen med allt didaktiskt material och resurser enligt läroplanerna i deras relevanta EITC/EITCA Academy Certification-program även efter avslutat lärande och förberedelser, samt efter godkänt examensarbete och förvärvade sina certifieringar. Åtkomst kommer att vara obegränsad möjlig från deltagarnas konton på EITCA Academy.

Ja, både det europeiska ramverket för IT-certifiering och det europeiska IT-certifieringsinstitutet som utvecklar detta ramverk följer till fullo ISO/IEC 17024-standarderna för organ som driver certifiering av personer. EITCI tillhandahåller i synnerhet inte kommersiella kurser eller utbildningstjänster med avseende på EITC- och EITCA-certifieringsprogrammen, i enlighet med kraven i ISO/IEC 17024-standarden för organ som driver certifiering av personer i ett separat kommersiellt utbud av utbildningstjänster och kurser från certifieringen tjänster på grund av möjliga fördomar och ojämnheter i fall där ett certifieringsorgan kommersialisera utbildning eller kurser för de kompetenscertifieringskrav som det definierar. Alla europeiska IT-certifieringsprogram implementeras enligt tillämpligt Regler och villkor. I synnerhet alla EITC/EITCA-certifieringsprogram har detaljerade läroplaner och tjänsterna för betalda certifieringsprov. I alla sina certifieringsprogram tillhandahåller EITCI Institute dessutom sitt egenutvecklade didaktiska material för självlärande online och offline, såväl som programmens steg-för-steg-certifiering självutvärdering av delexamina, tillsammans med obegränsade onlinedidaktiska expertkonsulter som svarar på alla frågor om sina certifieringsprogram. programmens deltagare med avseende på innehållet i certifieringsläroplanerna för att stödja deras förberedelser för att genomföra motsvarande certifieringsprov, som utgör betaltjänsterna för de erbjudna certifieringsprogrammen. Programmen kan också referera till fria läroplaner som täcker stödmaterial i olika former som didaktiska hjälpmedel för deltagarna, vilka dock inte är kommersiella och betaltjänster i enlighet med standardkraven i ISO/IEC 17024, som det specificeras i §9 i Villkoren. och villkor. Sådant kostnadsfritt refererat material kan inkludera böcker med öppen tillgång, onlinetutorials och videor, som alla delar öppna licenser för att använda dem för att bättre kunna förbereda sig för de certifieringsförfaranden som implementeras av EITCI-institutet under EITC/EITCA-certifieringsprogrammen, men är inte en del av en kommersiell certifieringstjänst och är inte en betaltjänst. De betalda certifieringstjänsterna som tillhandahålls under EITC/EITCA-ramverket inkluderar online-certifieringsförfaranden, dvs. certifieringsprogram, utfärdande av relevanta certifikat till deltagare som framgångsrikt har klarat motsvarande prov, bearbetning av certifieringsdatalagring och onlinevalidering av tredje part, samt support och konsulttjänster för alla deltagare i EITC/EITCA-certifieringsprogram. Arten och omfattningen av certifieringstjänsten är fullständigt specificerad på de specifika certifieringsprogrammens webbsidor, såväl som i Regler och villkor, med förbehåll för en bekräftelse under registreringen av certifieringsprogrammet. EITCI tillhandahåller också en ovillkorlig 30-dagars återbetalningspolicy för både EITC- och EITCA-certifieringsprogrammen, vilket utvidgar bestämmelserna i konsumentskyddsförordningarna som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, så att alla individer som är missnöjda med certifieringstjänsterna kan begära en återbetald annullering av sina registreringar för certifieringsprogram.

EITC/EITCA-certifieringen är ett europeiskt baserat utbildning och certifierat internationellt program som standardiserar ramar för kompetensattest i branschen för informationsteknologi. Det har ingen formell motsvarighet till någon av EU: s medlemsländernas nationella utbildningsprogram. Men när det gäller innehållet i programmet relaterat till de omfattande läroplanerna för EITCA Academy, det är komplexitet och den resulterande professionella specialiseringsbeviset från certifieringsinnehavaren kan det bäst jämföras med de nationella nivåer ackrediterade forskarutbildningar för högre utbildning i termer av lärande arbetsbelastning och de intygade kompetensnivåerna. Å andra sidan är EITCA Academy-certifiering tillsammans med EITC-certifieringar inte likvärdiga med leverantörscentrerade IT-professionella certifieringar som utfärdats av olika IT-leverantörer (som Microsoft, Google, Adobe, etc.), eftersom de är oberoende av leverantörer och därmed fokuserar på det verkliga värdet av certifierade kompetenser, snarare än att stå som en del av strategin för produktkonkurrens och marknadsföring mellan IT-leverantörer. Vad EITC/EITCA-certifieringar har gemensamt med den professionella leverantören som utfärdat IT-certifieringar är emellertid att de också fokuserar på praktiska aspekter och användbarhet av certifierad kunskap och färdigheter.

Vad betyder det i praktiken?

EITCA Academy Certification är inte ett formellt examensbevis på nationell nivå på högre nivå, utan en internationell certifieringsstandard för IT-branscher, som dock är leverantörsoberoende och styrs av European Information Technologies Certification Institute, en leverantörsberoende icke-vinstdrivande certifieringsmyndighet eller certifieringsorgan. Inom EITC/EITCA Academy-programmet får certifieringsinnehavaren inte ett nationellt examensutbildningsbevis eller en IT-leverantörscertifiering utan ett internationellt och utfärdat i Bryssel, EU, branschrelevant informationsteknisk formell kompetenscertifiering, med utbudet av certifierad kunskap och färdigheter motsvarande forskarutbildningen när det gäller omfattande (från 150 timmars referensprogrammets omfattande) och en serie aktuella IT-leverantörer utfärdade certifieringar. Det finns inga behörighetskriterier för att genomföra EITCA Academy (eller någon del av EITC-certifieringsprogrammet) och inga tidigare kvalifikationskrav (t.ex. en kandidatexamen som uppnås i grundutbildningen krävs vanligtvis för att genomföra ytterligare forskarutbildningar i akademisk högre utbildning, som är inte en förutsättning för EITCA Academy deltagande).

EITCA Academy-certifieringen gör det möjligt för sin innehavare att på ett professionellt sätt bevisa att de behärskade färdigheterna och kompetenserna för att arbeta inom området hålls certifiering. Även om arbetsgivare i allmänhet kräver examensbevis för högre utbildning inom det givna området för yrkesinriktning, välkomnar de i allmänhet mycket positivt ytterligare omfattande kompetensattester, särskilt inom IT-området, oavsett om det är det främsta ämnet för kandidatens utbildning eller inte. Om kompetensattestet är på omfattande nivå jämförbar med det formella akademiska forskarutbildningsbeviset, kan det i vissa fall anses av en arbetsgivare vara ett tillräckligt ersättare, särskilt med hänsyn till frågor som är förknippade med kostnaderna för studier i högskolan ett givet land). I andra fall kommer det att vara en korrekt komplettering av det formella utbildningsuniversitetets examensbevis som bevisar kandidater internationell aktivitet i självutveckling och avsätter honom konkurrensansökningar utan liknande kompetensattester. Arbetsgivarna värderar vanligtvis mycket incitament på kandidatens sida när det gäller självutveckling, utbildning och erfarenhet och som sådan kommer att erkänna den internationella certifieringen av EITCA Academy till förmån för kandidaten. Att sammanfatta EITCA Academy-certifiering kan behandlas väl som ett sätt att komplettera grundutbildningen eller forskarutbildningen på nationell nivå med mer specialiserad, professionell EU-baserad IT-certifiering. Visst utgör det en viktig tillgång i certifikatets innehavare-CV som bevisar hans internationella verksamhet inom kvalifikationsutvecklingen. Även med specialiserat examensbevis för forskarutbildning kommer ett relevant EITCA Academy-certifiering att visa sig vara en mycket värdefull tillgång i CV och öka sysselsättningsutsikterna, inte bara genom att formellt bekräfta besittade IT-kvalifikationer och kompetenser utan också genom att bevisa att kandidaten lyckas fortsätta sin utbildning och självutveckling genom att erhålla EU-baserad internationellt erkänd IT-branschnivå, leverantörsoberoende certifiering.

Enligt Bologna-processen arbetar EU mot en integrerad ram för högre utbildning. För närvarande är det viktigaste medlet för att uppnå detta mål genom standardisering i alla EU-länder och vissa andra länder som är villiga att delta i detta system att högre utbildning ska baseras på kvalifikationer och delas upp i huvudsakliga 3 cykler: den 1: a kvalificeringscykeln (informellt kallad grundutbildning) studier, vanligtvis avslutade med kandidatexamen, 2: a cykeln (informellt benämnd forskarutbildning eller forskarutbildning, vanligtvis avslutad med magisterexamen) och 3: e cykeln, doktorandstudierna (inkluderade vanligtvis inte bara utbildning utan också egen forskning färdig med doktorsexamen). Utöver ovanstående har Bologna-processen infört ECTS-kreditsystemet (European Credit Transfer and Accumulation System) som introducerar ett mått på poäng (eller ECTS-poäng) tilldelade kurser, vanligtvis med 1 ECTS tilldelat 15 upp till 30 timmars stillastående didaktiskt program. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts i olika institutioner på grundval av ECTS-poäng som stöder internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands.

Genom att jämföra programmets komplexitet och innehåll kan EITCA Academy bäst jämföras med forskarutbildningen (2: a cykeln) på högre utbildning, även om den inte formellt är ackrediterad som sådan av den nationella förvaltningen, eftersom det är en internationell standard. De kompetenser som uppnås genom slutförandet av EITCA Academy som bekräftats av EITCA Certification är innehållsmässigt likvärdiga vad gäller deras omfattning till forskarutbildningen, med denna skillnad att EITCA Academy certifiering inte är ett nationellt utfärdat dokument utan ett internationellt och är fokuserat på ett visst IT-område, snarare än på hela disciplinen. Detta mer specialiserade fokus för EITCA Academy-certifieringen kan vara fördelar också i jämförelse med forskarutbildningen för en IT-relaterad yrkeskarriär. Vanligtvis är forskarutbildningen mer omfattande definierad (t.ex. datavetenskap, företagsekonomi, ekonomi, matematik etc.) än EITCA Academy som omfattar ett av de specifika områdena informationsteknologi (t.ex. informationssäkerhet, företagsinformationsteknik, datorgrafik, etc. .). De forskarutbildade magisterstudierna innehåller från 1500 upp till 3000 programtimmar refererade till med 60 till 120 högskolepoäng motsvarande (ett vanligt läsår består vanligtvis av 1500 timmar). EITCA Academy omfattar ett didaktiskt program på 150-180 timmar, men hänvisat till 30 till 60 hp (det omfattar 10-12 EITC-kurser, var och en tilldelad 3 till 5 hp på grundval av innehållsjämförelse med hänvisning till akademiska standarder i relevanta ämnen , med en tidsreferens på 15 timmar för varje EITC-kurs, motsvarande emellertid 60 upp till 90 timmar i standard akademiskt beteende på grund av den individuella och asynkrona modellen för utbildningen som finns i EITCA Academy). Således kan EITCA Academy jämföras med ett läsår för högskoleutbildningens 2: a-cykelstudier (magisterexamen) med avseende på omfattande och komplexa IT-kompetenser som formellt intygats. Å andra sidan motsvarar EITC-certifieringarna innehållsmässigt de akademiska kurserna i högre utbildning (tilldelade 3 till 5 högskolepoäng i EU: s akademiska krediteröverföringssystem), liksom till de leverantörsutgivna IT-produkt- eller teknikcertifieringarna, på grund av användbarhet och praktisk karaktär.

När det gäller innehåll kan EITCA Academy-certifieringsprogram (motsvarande 150-180 timmars stationära klasser, dvs ett vanligt läsår eller två akademiska semestrar) jämföras med specialiserade forskarstudier, men med fördel av EU-certifieringsstandarden med dess internationella natur och erkännande (EU-baserade certifikat utfärdade i Bryssel är mycket erkända över hela världen, även över ett formellt nationellt system akademiska examensbevis utfärdade på icke-centrala EU-platser). En viktig egenskap hos EITC/EITCA-certifieringsprogram är en möjlighet att endast genomföra utvalda enskilda EITC-program motsvarande de enskilda kurserna som utgör respektive EITCA Academy (enskilda specialiserade certifierade EITC-kurser med ett genomsnittlig didaktiskt innehåll på 2 timmar). EITCA- och EITC-kompetenscertifieringsprogrammen innehåller programinnehåll som utformats inom bottom-up-metoden så att ingen tidigare IT-kunskap krävs för att slutföra dem, trots deras avancerade och specialiserade form. Detta gör att även de flesta specialiserade EITC/EITCA-program kan framgångsrikt genomföras av individer utan tidigare IT-expertis, samtidigt som de också är relevanta för IT-proffsen och experter inom motsvarande domäner.

Sammanfattande av EITCA Academy rekommenderas som en internationellt erkänd professionell IT-certifiering som kompletterar examensbevis på nationell nivå på grundnivå eller forskarutbildning (dvs. kandidatexamen eller magisterexamen), som dock kan intyga innehavarnas kompetens i en mer allmän eller till och med annan disciplin från fältet att certifieringsinnehavaren försöker sträva efter henne eller sin karriär (med den relavant EITCA Academy Certification som täcker just detta område). Det är möjligt att framgångsrikt söka anställning utan examensbevis för högre utbildning som innehar EITCA Academy Certification också eftersom det formellt kan bevisas på grundval av programinnehållet som omfattas av certifieringen att utvecklingen av de intygade kompetenserna motsvarar ett års forskarutbildning för en magisterexamen, men inom en internationell och IT-branschorienterad certifieringsstandard utvecklad och spridd av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel, EU. Det bör noteras att värderingen av EITCA Academy IT-certifieringsstandard mot nationell nivå forskarutbildningsbevis eller IT-leverantörer branschcertifieringar beror på arbetsgivaren och hans/hennes egna övertygelser och åsikter, dock utvärdering av innehavarna av EITC/EITCA karriär indikerar att denna standard erkänns öka och inte bara i EU.

Att svara på frågan om EITCA Academy och EITC-certifieringar är ECTS-kompatibla är relaterat till att besvara frågan om du kan redovisa EITCA Academy eller EITC Certification-program för att fullfölja din pågående framtida grundutbildning eller forskarutbildning inom ett formellt system för högre utbildning på nationell nivå.

Svaret är i allmänhet positivt. Varje EITC-certifiering och EITCA Academy-program tilldelas ett definierat antal ECTS-poäng.

EITCI-institutet kommunicerar med universiteten i EU under temat ECTS-systemet (det europeiska systemet för överföring och ackumulering av europeiska krediter) som erbjuder bilateralt erkännande av utbildningsprogrammets innehåll (mot relevanta EITC/EITCA-certifieringsplaner). Med förbehåll för dessa förslag tilldelas vissa EITC/EITCA certifikatprogram av EITCI Institute med ECTS-poäng, vilket gör det möjligt för europeiska studenter bland certifieringsinnehavare att ha sitt eget lärande som de genomgick och visade sig behärska genom certifieringsförfarande för att accepteras för deras akademiska beteende. ECTS utgör en europeisk standard för att jämföra lärandevolym baserat på inlärningsresultat (i fall av EITC/EITCA-certifiering mätt med examensresultaten) och tillhörande arbetsbelastning på högre utbildning samt yrkesutbildning och utbildningsprogram genomförda i hela EU och samarbetande ECTS-länder.

För det intjänade EITC/EITCA-certifieringen tilldelas relevanta belopp för ECTS-poäng beroende på det specifika programmet (dess komplexitet, omfattande och tillhörande inlärningsarbetsbelastning) och dessa krediter kan accepteras av en certifieringshavares universitet med förbehåll för ett bilateralt avtal mellan detta universitet och EITCI-institutet. EITCI-institutet initierar ECTS bilaterala överenskommelser om utredning med ett indikerat universitet på grundval av ansökan från certifieringsinnehavaren som vill ha de intjänade ECTS-poäng som hon eller hon valt universitet för pågående eller framtida akademiskt beteende.

Om du antingen är certifieringsinnehavare eller representerar ett universitet som är intresserad eller frågad av studenterna för att acceptera ECTS-poäng för deras relevanta EITC/EITCA-certifieringar, vänligen kontakta EITCI Institute och det kommer att tillhandahålla alla nödvändiga detaljer och dokument för att gå vidare.

Du behöver inte heller studera på det europeiska universitetet för att kunna fråga för godkännande av dina EITC/EITCA-program som tjänade ECTS-poäng. Detta kommer emellertid att göras av dekanalkontoret vid ditt universitet. Om du studerar på det europeiska universitetet (inte nödvändigtvis i EU utan också i det land som deltar i ECTS-systemet) är detta beslut mer automatiskt, men det är fortfarande ett oberoende beslut från ditt universitet i form av ett bilateralt avtal om att acceptera de relevanta EITCA Academy- och EITC Certification-programens läroplaner som gäller för motsvarande akademiuppförande vid universitetet.

Det bör anges att ECTS-godkännande som beslut av universitetsadministrationens sida att acceptera eller avvisa att hon avslutat ett visst EITC/EITCA-certifieringsprogram i det akademiska genomförandet av dina studier är oberoende av EITCI-institutet, som bara kan motivera relevant antal ECTS-poäng som tilldelats med sitt givna certifieringsprogram och ansöker om ett universitet för ett bilateralt ECTS-avtal (sådan utredning kan göras av EITCI Institute eller direkt av en certifikatinnehavare till dekanalkontoret tillsammans med relevanta EITC/EITCA-certifieringar och deras tillägg - mallarna för ansökningsdokumenten för godkännande av ECTS-poäng kan laddas ner efter att ha intjänat certifieringarna). Både EITC- och EITCA-certifieringar förses med detaljerade programtillägg som möjliggör korrekt övervägande av innehållsmässig ekvivalens med en relevant universitetskurs eller motsvarande mängd kvalifikationer och kompetenser även av universiteten i de länder som inte deltar i ECTS-systemet.

Sammanfattningsvis består EITCA Academies av grupper av enskilda EITC-certifieringsprogram, var och en av dem tilldelas det definierade antalet ECTS-poäng, som tilldelas certifieringsinnehavaren efter att ha erhållit certifieringen. EITC/EITCA percantage-baserad betygsskala är också helt kompatibel med ECTS-betygsskala.

Det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (ECTS) fungerar som en EU-baserad standard för att jämföra akademisk studieuppnåelse och prestanda för studenter vid högre utbildning i hela EU och andra europeiska länder som vill delta i ECTS-standarden. För framgångsrika kurser tilldelas relevant antal ECTS-poäng. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts i olika institutioner på grundval av ECTS-poäng som stöder internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands. Det bör noteras att många länder har liknande standarder, som enkelt kan redovisa ECTS-poäng samt med förbehåll för en individuell tillämpning.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp står för Digital Competence Framework for Citizens och är utvecklad av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter.

DigComp-ramverket i dess dimension 1 refererar till 5 nyckelkomponenter (eller områden) av medborgarnas personliga digitala färdigheter:

 1. Information och datakompetens
 2. Kommunikation och samarbete
 3. Skapande av digitalt innehåll
 4. Säkerhet
 5. Fokuserad problemlösning

Enligt definitionen syftar DigComp till att tillhandahålla ett enhetligt ramverk för digital kompetens för medborgare med sina områden som fokuserar på personliga och allmänna digitala kompetenser i motsats till IT-applikationsorienterade kompetenser inom olika områden av digital teknik.

Detta är ett annat tillvägagångssätt än det som används i definitionen av det europeiska ramverket för IT-certifiering, som syftar till att certifiera relevant digital kompetens inom specifika områden av IT-applikationer, t.ex. inom artificiell intelligens, cybersäkerhet, webbutveckling, datorgrafik, programmering, distansarbete, eLearning, e-förvaltning och e-administration, affärsinformationssystem, etc. Strukturen för det europeiska IT-certifieringsramverket introducerar EITCA Academy (European IT Certification Academy)-program som tar upp dessa områden av tillämpade digitala färdigheter på nybörjar-, mellan- och professionell nivå. Utöver de relevanta tillämpliga digitala färdigheterna innehåller det europeiska IT-certifieringsramverket också EITCA/KC Key Competencies Academy-certifieringsprogram som är inriktat på att certifiera de så kallade digitala nyckelkompetenserna av allmän karaktär, väl anpassade till rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livet- lång Lärande i digitala sammanhang och till DigComp-ramverket.

Även om både den europeiska IT-certifieringen och DigComp-ramverket är helt leverantörsoberoende har den europeiska IT-certifieringsramen en bredare täckning av digitala färdigheter än den nuvarande omfattningen av DigComp, eftersom det certifierar relevanta digitala färdigheter både på nybörjar- och allmän medborgarnivå (särskilt i EITCA/KC Key Competencies Academy-certifieringsprogram som ligger nära den nuvarande DigComp 2.2 ramdefinitionen), såväl som på mer professionella nivåer (inklusive medel- och avancerade nivåer). DigComp-ramverket refererar för närvarande inte till certifiering av digital kompetens för IT-proffs.

EITCA/KC Key Competencies Academy ligger väl i linje med omfattningen av DigComp-ramverket inklusive kompetensområdena information och datakompetens, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, säkerhet och problemlösning. Denna inriktning kan kartläggas på följande sätt:

 1. Information och datakompetens:
  1. Att artikulera informationsbehov, att lokalisera och hämta digital data, information och innehåll. Att bedöma källans relevans och dess innehåll. För att lagra, hantera och organisera digital data, information och innehåll.
   1. Kartläggning av primära EITCA-program: EITCA/KC Nyckelkompetenser
    1. Kartläggning av EITCA/KC:s nyckelkompetenser som ingår i EITC-programmen:
     1. EITC/INT/ITAF grunder för Internet-teknik och applikationer
     2. EITC/BI/ECIM grundläggande e-handel och Internetmarknadsföring
     3. Grunderna i EITC/BI/OOW ordbehandlingsprogramvara
     4. Grunderna i EITC/BI/OO Office-programvara
     5. Grundläggande programvara för EITC/BI/OOC Kalkylblad
     6. EITC/DB/DDEF-databaser och datatekniska grunder
     7. EITC/DB/DDMS-databaser och databashanteringssystem
     8. EITC/OS/MSSAM Programvaruadministration och -hantering
   2. Sekundära EITCA-programkartläggning: EITCA/AI artificiell intelligens
 1. Kommunikation och samarbete:
  1. Att interagera, kommunicera och samarbeta genom digital teknik samtidigt som man är medveten om kulturell och generationsmässig mångfald. Att delta i samhället genom offentliga och privata digitala tjänster och deltagande medborgarskap. Att hantera sin digitala närvaro, identitet och rykte.
   1. Kartläggning av primära EITCA-program: EITCA/KC Nyckelkompetenser
    1. Kartläggning av EITCA/KC:s nyckelkompetenser som ingår i EITC-programmen:
     1. Grundläggande för EITC/TT/MSF Mobile-system
     2. Grundläggande för EITC/BI/TF Telework
     3. EITC/BI/CAPMF Datorstödd grundläggande projektledning
     4. EITC/INT/ITAF grunder för Internet-teknik och applikationer
     5. EITC/CN/CNF Grundläggande datornätverk
     6. EITC/BI/ITIM Informationsteknologi i hantering
   2. Sekundära EITCA-programkartläggning: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/BI Business Information
 1. Skapande av digitalt innehåll:
  1. Att skapa och redigera digitalt innehåll Att förbättra och integrera information och innehåll i en befintlig kunskapsmassa samtidigt som man förstår hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas. Att veta hur man ger förståeliga instruktioner för ett datorsystem.
   1. Kartläggning av primära EITCA-program: EITCA/KC Nyckelkompetenser
    1. Kartläggning av EITCA/KC:s nyckelkompetenser som ingår i EITC-programmen:
     1. EITC/SE/CPF Grundläggande datorprogrammering
     2. EITC/CG/CGVF Grundläggande datorgrafik och visualisering
     3. EITC/CG/APS Raster-grafikbehandlingsprogram
     4. EITC/CG/VICG Visuell identifiering i datorgrafik
     5. Grunderna i EITC/BI/OOI Multimediapresentationsprogramvara
     6. Grunderna i EITC/INT/JOOM Webbplatsdesign och innehållshanteringssystem
     7. Grundläggande information om EITC/BI/GADW Internetreklam och marknadsföring
   2. Sekundära EITCA-programkartläggning: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Kartläggning av EITCA/CG Computer Graphics ingående EITC-program:
     1. EITC/CG/AI: Programvara för bearbetning av vektorgrafik
     2. EITC/CG/AIDF: Programvara för desktoppublicering
     3. EITC/CG/BL: programvara för 3D-grafikdesign och visualisering
     4. EITC/CG/VR: Virtual Reality 3D-grafikprogramvara
     5. EITC/CG/ADPD: Konstnärlig digital porträttteckning
    1. Kartläggning av EITC-programmen som ingår i EITCA/WD webbutveckling:
     1. EITC/WD/HCF: Grundläggande HTML och CSS
     2. EITC/WD/JSF: JavaScript Fundamentals
     3. EITC/WD/PMSF: PHP och MySQL Fundamentals
 1. Säkerhet:
  1. För att skydda enheter, innehåll, personuppgifter och integritet i digitala miljöer. Att skydda fysisk och psykisk hälsa och vara medveten om digital teknik för socialt välbefinnande och social integration. Att vara medveten om miljöpåverkan av digital teknik och deras användning.
   1. Kartläggning av primära EITCA-program: EITCA/KC Nyckelkompetenser
    1. Kartläggning av EITCA/KC:s nyckelkompetenser som ingår i EITC-programmen:
     1. EITC/OS/MSW Grundläggande för hantering av operativsystem
     2. EITC/IS/ISCF Grundläggande om informationssäkerhet och kryptografi
     3. EITC/IS/EEIS Elektronisk ekonomi informationssäkerhet
   2. Sekundära EITCA-programkartläggning: EITCA/IS IT-säkerhet
    1. Kartläggning av EITCA/IS IT-säkerhetskomponenten EITC-program:
     1. EITC/IS/CSSF: Fundamentals för datorsystemsäkerhet
     2. EITC/IS/ACSS: Advanced Computer Systems Security
 1. Problemlösning:
  1. Att identifiera behov och problem, samt att lösa konceptuella problem och problemsituationer i digitala miljöer. Att använda digitala verktyg för att förnya processer och produkter. För att hålla dig uppdaterad med den digitala utvecklingen.
   1. Kartläggning av primära EITCA-program: EITCA/KC Nyckelkompetenser
    1. Kartläggning av EITCA/KC:s nyckelkompetenser som ingår i EITC-programmen:
     1. EITC/AI/AIF Grundläggande konstgjord intelligens
     2. EITC/BI/BAS Affärs- och administrationsprogramvara
   2. Sekundära EITCA-programkartläggning: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificiell Intelligens
    1. Kartläggning av EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificiell Intelligens ingående EITC-program:
     1. EITC/CP/PPF: Python Programming Fundamentals
     2. EITC/AI/MLP: Maskininlärning med Python
     3. EITC/AI/ADL: Advanced Deep Learning
     4. EITC/AI/ARL: Advanced Reinforcement Learning

Under Dimension 2 av DigComp-ramverket finns det för närvarande definierade 21 ingående kompetenser av de 5 stora digitala kompetensområdena som hänvisas till i Dimension 1. Dessa kompetenstitlar och beskrivningar kan också kartläggas med avseende på de europeiska IT-certifieringsprogrammen. När det gäller en gemensam övervägande av dimension 1 och 2 från DigComp-ramverket är kartläggningen av större EITCA-program i det europeiska IT-certifieringsramverket följande:

1. Informations- och datakompetens
Kompetenser (dimension 2)

 • 1.1 Bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll
  Att artikulera informationsbehov, att söka efter data, information och innehåll i digitala miljöer, att komma åt dem och att navigera mellan dem. Att skapa och uppdatera personliga sökstrategier.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/AI artificiell intelligens
 • 1.2 Utvärdera data, information och digitalt innehåll
  Att analysera, jämföra och kritiskt utvärdera trovärdigheten och tillförlitligheten hos datakällor, information och digitalt innehåll. Att analysera, tolka och kritiskt utvärdera data, information och digitalt innehåll.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/BI affärsinformation
 • 1.3 Hantera data, information och digitalt innehåll
  Att organisera, lagra och hämta data, information och innehåll i digitala miljöer. Att organisera och bearbeta dem i en strukturerad miljö.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/AI artificiell intelligens, EITCA/WD webbutveckling

2. Kommunikation och samarbete
Kompetenser (dimension 2)

 • 2.1 Interagera genom digital teknik
  Att interagera genom en mängd olika digitala tekniker och att förstå lämpliga digitala kommunikationsmedel för ett givet sammanhang.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/AI artificiell intelligens, EITCA/WD webbutveckling
 • 2.2 Dela genom digital teknik
  Att dela data, information och digitalt innehåll med andra genom lämplig digital teknik. Att agera som mellanhand, känna till hänvisnings- och tillskrivningspraxis.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/AI artificiell intelligens, EITCA/WD webbutveckling
 • 2.3 Engagera sig i medborgarskap genom digital teknik
  Att delta i samhället genom användning av offentliga och privata digitala tjänster. Att söka möjligheter till självförstärkning och deltagande medborgarskap genom lämplig digital teknik.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/AI artificiell intelligens, EITCA/WD webbutveckling
 • 2.4 Samarbeta genom digital teknik
  Att använda digitala verktyg och teknologier för samarbetsprocesser, och för samkonstruktion och samskapande av resurser och kunskap.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Netikett
  Att vara medveten om beteendenormer och kunnande samtidigt som man använder digital teknik och interagerar i digitala miljöer. Att anpassa kommunikationsstrategier till den specifika publiken och att vara medveten om kulturell och generationsmässig mångfald i digitala miljöer.
 • Kartläggning av EITCA-program: EITCA/KC Nyckelkompetenser
 • 2.6 Hantera digital identitet
  Att skapa och hantera en eller flera digitala identiteter, att kunna skydda sitt eget rykte, att hantera den data som man producerar genom flera digitala verktyg, miljöer och tjänster.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/IS IT-säkerhet

3. Skapande av digitalt innehåll
Kompetenser (dimension 2)

 • 3.1 Utveckla digitalt innehåll
  Att skapa och redigera digitalt innehåll i olika format, att uttrycka sig digitalt.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integrera och omarbeta digitalt innehåll
  Att modifiera, förfina, förbättra och integrera information och innehåll i en befintlig kunskapsmassa för att skapa nytt, originellt och relevant innehåll och kunskap.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Upphovsrätt och licenser
  För att förstå hur upphovsrätt och licenser gäller för data, information och digitalt innehåll.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/KC nyckelkompetenser, EITCA/IS IT-säkerhet
 • 3.4 Programmering
  Att planera och utveckla en sekvens av förståeliga instruktioner för ett datorsystem för att lösa ett givet problem eller utföra en specifik uppgift.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/WD Webbutveckling

4. Säkerhet
Kompetenser (dimension 2)

 • 4.1 Skyddsanordningar
  För att skydda enheter och digitalt innehåll, och att förstå risker och hot i digitala miljöer. Att känna till säkerhets- och säkerhetsåtgärder och ta vederbörlig hänsyn till tillförlitlighet och integritet.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/IS IT-säkerhet
 • 4.2 Skydda personuppgifter och integritet
  För att skydda personuppgifter och integritet i digitala miljöer. Att förstå hur man använder och delar personligt identifierbar information samtidigt som man kan skydda sig själv och andra från skador. För att förstå att digitala tjänster använder en "sekretesspolicy" för att informera om hur personuppgifter används.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/IS IT-säkerhet
 • 4.3 Skydda hälsa och välbefinnande
  Att kunna undvika hälsorisker och hot mot fysiskt och psykiskt välbefinnande vid användning av digital teknik. Att kunna skydda sig själv och andra från eventuella faror i digitala miljöer (t.ex. nätmobbning). Att vara medveten om digital teknik för socialt välbefinnande och social integration.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/IS IT-säkerhet
 • 4.4 Skydda miljön
  Att vara medveten om miljöpåverkan av digital teknik och deras användning.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/IS IT-säkerhet

5. Problemlösning
Kompetenser (dimension 2)

 • 5.1 Lösa tekniska problem
  Att identifiera tekniska problem vid drift av enheter och användning av digitala miljöer, och att lösa dem (från felsökning till att lösa mer komplexa problem).
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/AI artificiell intelligens
 • 5.2 Identifiera behov och tekniska svar
  Att bedöma behov och att identifiera, utvärdera, välja och använda digitala verktyg och möjliga tekniska svar för att lösa dem. Att anpassa och anpassa digitala miljöer efter personliga behov (t.ex. tillgänglighet).
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/AI artificiell intelligens
 • 5.3 Kreativt användande av digital teknik
  Att använda digitala verktyg och teknologier för att skapa kunskap och för att förnya processer och produkter. Att individuellt och kollektivt engagera sig i kognitiv bearbetning för att förstå och lösa konceptuella problem och problemsituationer i digitala miljöer.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/AI artificiell intelligens
 • 5.4 Identifiera digitala kompetensluckor
  Att förstå var den egna digitala kompetensen behöver förbättras eller uppdateras. Att kunna stötta andra med deras digitala kompetensutveckling. Att söka möjligheter till självutveckling och att hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen.
 • EITCA-programkartläggning: EITCA/AI artificiell intelligens

DigComp 2.2 introducerade ytterligare dimensioner som beskriver motsvarande:

 • Kunskapsnivåer (dimension 3)
 • Exempel på kunskaper, färdigheter och attityder (dimension 4)
 • Användningsfall (dimension 5).

Den senaste publikationen DigComp 2.2, presenterar det konsoliderade ramverket.

Mer data om DigComp 2.2-modellen finns på Gemensamt forskningscentrum.

European IT Certification (EITC) och European IT Certification Academy (EITCA) är professionella certifieringsprogram inom informationsteknologi och som sådana utgör de inte universitets- eller akademiska examensprogram, eftersom dessa krävs för att följa nationella ramverk för högre utbildning där akademisk grader är reglerade. Det europeiska IT-certifieringsprogrammet implementeras inte under en rättslig ram i någon EU-medlemsstat som lagstiftar nationella universitetsprogram och akademiska examina.

Istället är EITC/EITCA-certifieringsprogram program för yrkesmässiga kvalifikationer som är ackrediterade av EITCI Institute, en internationell certifieringsmyndighet för dessa program, som utfärdar motsvarande kompetensbevis. Så när det gäller likvärdighet kan EITC/EITCA-certifieringarna jämföras med andra professionella eller yrkesinriktade IT-certifieringar som inte är beroende av IT-leverantörer, i motsats till populära leverantörscentrerade IT-certifieringar som erbjuds av t.ex. Microsoft, Adobe, Google, etc. Fullbordandet av detta från EITCA Academy (eller något av dess ingående EITC-program) tilldelar deltagaren ett professionellt europeiskt IT-certifikat utfärdat och bekräftat av EITCI Institute, som formellt intygar expertis inom ett område som är relevant för det tilldelade certifikatet. Detta certifikat är emellertid inte formellt likvärdigt med ett universitetsdiplom eller en akademisk examen, trots att EITCA Academys läroplansfördjupning kan jämföras med avseende på läroplansgodkända kvalifikationer och deras avancemang till forskarstudier, med kvalifikationsräckvidd motsvarande EQF nivå 6 referens.

Standarden ger intyg om yrkesmässiga kvalifikationer inom en professionell specialisering inom stora IT-applikationsområden. Om det finns några offentliga eller privata bestämmelser som formellt kräver en datavetenskaplig akademisk examen (antingen kandidatexamen eller civilingenjörsexamen) och ett relevant universitetsexamen utfärdat i något av de nationella systemen för högre utbildning på den tjänst som man söker ansöka om , EITCA Academy Certification, tillsammans med dess alla ingående EITC-certifikat, även om det utgör ett omfattande intyg om innehavarens IT-kompetens, tillåter inte en att klara det obligatoriska kriteriet för akademisk examen. Men i många fall saknas sådana formella kravkriterier även för mycket professionella IT-jobb, eller om de finns kan de omprövas av en arbetsgivare om ansökan är stark annars. Många framgångsrika IT-proffs med avancerade karriärer inom teknik och affärsområden är inte datavetare genom sin universitetsutbildning och genom akademiska examina. Istället kan deras praktiska kunskaper, intresse för IT, faktaerfarenhet och eventuellt yrkeskompetensintyg i olika internationella certifieringsprogram som den europeiska IT-certifieringsstandarden fortfarande utgöra ett tillräckligt bevis på IT-kunskaper och kvalifikationer för en arbetsgivare eller en entreprenör.

Både EITC- och EITCA Academy-certifieringar ger en formell, internationellt erkänd bekräftelse av individens kompetens inom specifika områden av informationsteknologi relaterade till tillämpade och praktiska när det gäller arbetsmarknadens domäner. EITC/EITCA-certifieringarna utgör formella IT-kompetensattestdokument antingen som stöder eller ersätter andra formella sätt att bekräfta kunskap, färdigheter och kompetenser som förvärvats inom högre utbildning eller yrkesutbildning (inklusive examensbevis på nationell nivå vid universitet och skolor). I detta avseende åtföljs EITC och EITCA Academy Certification av ett detaljerat certifieringstillägg som ger en standardiserad beskrivning av innehållet, komplexiteten och nivån på IT-kompetenser som förvärvats av certifieringsinnehavaren, utformad som ett hjälpmedel för att erkänna dessa kompetenser inom professionella områden av aktiviteter.

EITC och EITCA Academy Certification-program, genomfört under ledning av European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bryssel, resulterar efter ett framgångsrikt genomförande av onlineundersökningsförfarandet vid tilldelning av relevanta EITC/EITCA Academy-certifikat digitalt utfärdat i Bryssel, EU , tillsammans med de detaljerade certifieringstillskotten.

Certifiering är möjlig både inom det kompletta EITCA Academy-programmet i den valda IT-specialiseringen (framgångsrikt godkänt examineringen inom alla EITC-program som ingår i motsvarande EITCA Academy-program resulterar i tilldelning av EITCA Academy Certificate och certifieringstillägget tillsammans med alla relevanta EITC-certifikat) , såväl som inom mer specialiserade enskilda EITC-program (enskilt tentamen och ett enda EITC-certifikat utfärdat inom respektive EITC-program).

EITCA Academy- och EITC-certifieringsförfarandena resulterar inte bara i utfärdande av korrekt säkrade digitala certifikat (i fall av EITCA Academy tillsammans med detaljerade certifieringstillägg och alla relevanta EITC-certifikat, och för EITC-certifikat som innehåller detaljerad beskrivning av program inom Certifacate själv), men också med tillhandahållande av relevanta valideringstjänster. Digitala EITC/EITCA-certifieringar bör förstås som deras unika ID-nummer, att när de anges tillsammans med att säkra personuppgifter till EITCI-institutets certifieringsvalideringssystem kan online-verifiering av de innehavna certifieringarna tillsammans med detaljer om programomfattningar som utfärdats av certifikatinnehavaren, samt utskrift av adekvata utskriftsklara certifikaters versioner och tillägg. EITC-certifieringarna (erhållna individuellt eller som en del av EITCA Academy-programmet) är utformade med ID som innehåller visuella taggar (QR-koder) som möjliggör automatisk maskinigenkänning och certifieringsverifiering med applikationer för visuell tagg.

Det finns eventuellt valfritt utfärdande av den säkrade pappersformen av EITC/EITCA-certifikaten tillsammans med internationell leverans (pappersformulär Certifiering utfärdar kräver ytterligare avgifter beroende på antalet kopior av fysiskt säkrade utfärdade certifikat samt internationella leveransservice för papperet Certifikat leverans från Bryssel till ditt land). Det är också möjligt att endast genomgå eller tillfälligt använda digitala EITC/EITCA-certifieringar (som du kan skriva ut själv om det behövs i ett referensklart pappersformulär från den elektroniska tjänsten för EITC/EITCA certifikat validering).

European IT Certification Institute samarbetar på standardbasis med alla europeiska IT-certifieringsinnehavare efter att de framgångsrikt avslutat sina program.

Detta inkluderar stöd vid digitala arbetsförmedlingar samt möjligheter till ett direkt samarbete med EITCI Institute eller med dess partners, som söker IT-proffs för anställningen.

Alla deltagare behåller också tillgång till läroplanens didaktiska referensplattformar och till konsulttjänsterna med domänexperter som kommer att vara tillgängliga för att ge råd om professionellt CV-skrivande eller intervjuer inom områden med speciella specialiseringar, såsom webbutveckling, AI, cybersäkerhet, molnberäkning, etc. .

European IT Certification Institute har också utvecklat en dedikerad gratistjänst (IT ID) för att stödja europeiska IT-certifieringsinnehavare i att bygga moderna digitala CV:n för att stödja deras jobbansökningar.

Hur man går vidare i3 enkla steg

EITCA Academy implementeras online under den europeiska IT-certifieringsstandarden. Alla formaliteter uppfylls på distans. Följ dessa steg för att registrera dig.

Hitta certifiering

Bläddra i certifieringar tillgängligt inom ditt intresseområde

Lägg till beställning

Lägg till valda certifieringar till din registreringsorder och kolla in

Skriva in

Slutför avgiftsbetalningen för att registrera dig i ditt valda program

TOPP
Chatta med support
Chatta med support
Frågor, tvivel, problem? Vi är här för att hjälpa dig!
Ansluter...
Har du några frågor?
Har du några frågor?
:
:
:
Har du några frågor?
:
:
Chatt sessionen har avslutats. Tack!
Vänligen betygsätt det stöd du har fått.
bra Badrum