×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-lärande och e-testning
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

Välj din certifiering

Välj det EITC/EITCA-certifieringsprogram som du är intresserad av och börja tio dagar gratis prov.

Öppna programmet

Följ ditt e-lärande program, öva, förbereda och få tillgång till helt fjärr-e-testning.

Bli certifierad

Tjäna din EITC/EITCA-certifiering, ett EU-erkänt IT-kompetensattest.

Lär dig mer om EITC/EITCA-certifieringar

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy är ett internationellt IT-kompetenscertifieringsprogram baserat på den europeiska IT-certifieringsstandarden (EITC) som har utvecklats och spridits sedan 2008 av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel (EITCI Institute, ett certifieringsorgan).

EITCA Academy implementeras helt online för att minska fysiska och ekonomiska hinder för tillgång. Både inlärnings- och undersökningsmetodik innehåller digitalt assisterad fjärrform. EITCA Academy består av EITC och EITCA certifieringar. Det finns som ett EU-baserat ramverk för individernas formella intyg om professionell IT-kompetens, erkänd internationellt och därigenom ger erkännande av IT-färdigheter, oavsett nationalitet på de formella dokument som digitalt utfärdats och verifieras av EITCI Institute. Mer information om EITC/EITCA-certifieringsorganet finns på det relevanta EITCI Institute-sidor.

EITCA Academy utgör internationella IT-kompetenscertifieringsramar, som på nivå med dess framsteg är jämförbara med avseende på komplexitet och läroplanens innehåll med kombination av forskarutbildning med en professionell branschutbildning. Det är tillgängligt i EU och utomlands uteslutande inom distansundervisning och avlägsen undersökningsform, vilket gör det möjligt för både EU-medborgare och icke-EU-medborgare att lätt få tillgång till en formell bekräftelse av sina professionella IT-kompetenser och färdigheter från Bryssel med attesteringsstandarden baserad på den europeiska IT Certifieringsram utan behov av fysisk närvaro och med bara en bråkdel av kostnaderna för stationär EU-baserad utbildning. Programmet sprids och stöds främst av EITCI-institutet i sitt uppdrag att främja digital läskunnighet, livslångt lärande, digitalt aktiverad anpassningsförmåga och förhindra digital uteslutning, samt sträva efter att upprätta en referensnivå av hög kvalitet för de certifierade IT-kompetenssatserna i Europa, därför att genomföra riktlinjer för Europeiska kommissionens politik som anges i EU En digital agenda för Europa på Europa 2020-strategin (inom främjandet av pelaren för digital läskunnighet, färdigheter och integration i EG DAE).

EITCA/KC IT-nyckelkompetenscertifikat
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics Certificate

EITCA/CG

EITCA/BI Business Information Certificate

EITCA/BI

EITCA/IS informationssäkerhetscertifikat

EITCA/IS

Exempel på EITC-certifikat

EITC

EITCA Academy Certificate är ett omfattande när det gäller komplexitet av kompetensbekräftad europeisk IT-certifiering (EITC) -baserad standard för internationellt erkänd formell bekräftelse på specialisering inom ett visst område för tillämpad IT. EITCA-certifikat gör det möjligt för sina deltagare över hela världen att få en robust bekräftelse på sina flera kompetenser som utgör specialisering inom ett visst digitalt område genom att gruppera relevanta EITC-certifieringar, alla utfärdade i Bryssel inom fjärranlärning och fullständig fjärråtkomsttillgång. Alla certifieringsförfaranden implementeras på distans och online på grundval av standardisering och ackreditering av certifieringsstyrningsorganet, European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bryssel. Både EITC- och EITCA Academy-certifikat är helt integrerade i EITCI-spridningen IT ID eCV digital kompetens och kompetens modern presentation ram.

Enligt En digital agenda för Europa (DAE, Europeiska kommissionens uttalande för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, KOM (2010) 245, Bryssel, augusti 2010) Digitala kompetenser är nu basen för utvecklingen av informationssamhället (IS) i kunskapsbaserad ekonomi (KBE) över hela världen. Enligt de senaste Eurostat-undersökningarna har 30% av EU-medborgarna (150 miljoner européer) och över 90% av hela världsbefolkningen inte tillräcklig IT-kompetens, vilket gör det svårt för dem att fungera på en moderniserad arbetsmarknad. Detta utgör en hinder för både pofessionell och personlig utveckling, medan IT-kompetenser som återstår av EU: s medborgare fortfarande är otillräckligt riktade och utsätts för snabb föråldring. Trots många ansträngningar i beslutsfattande och offentliga och privata drivna motåtgärder för att överbrygga klyftan mellan spridning av digitala färdigheter och marknadens och sociala behov förbättras situationen inte väsentligt.

Eftersom en förmåga att använda informationsteknologi numera är oerhört viktig och fördelaktig för självutveckling på både personliga och professionella sätt, är de så kallade digitala nyckelkompetenserna grundläggande för den kunskapsbaserade ekonomin (Europaparlamentets och rådets rekommendation om 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 2006/962/EG). DAE: s huvudbudskap, som utgör grunden för den nya strategin för vidareutveckling av Europeiska unionen ("Europa 2020 - Innovativ union"), är behovet av att intensifiera hållbar utbildning av de europeiska medborgarna inom informationsteknologi (vilket leder till ökning i procent av befolkningen som utbildas inom detta område, samtidigt som kvaliteten på utbildningen förbättras i samband med att alla europeiska och internationella certifieringsprogram nås, med hjälp av effektiva digitala metoder (i synnerhet e-lärande) samt ekonomiskt stöd av Europeiska unionen - på Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) i program som samfinansierar formellt certifierad utbildning. EITCI-institutet utvecklar och sprider EITC/EITCA-certifieringsstandarder försöker stödja uppnåendet av de uppsatta målen i den offentliga politiken för en ytterligare tillväxt av EU.

En paneuropeisk standard som främjas mot sitt internationella erkännande och programmeras med en möjlig omfattande förmåga som är jämförbar med formell akademisk forskarutbildning, medan praktiskt inriktad på att utgöra tillämplig digital kompetensattestation inom området för informationsteknologi söks därför efter ett viktigt medel för att stödja överbryggandet av den digitala kompetensgapet i EU. En sådan standard initierades i form av European IT Certification (EITC) 2008 och utvecklades och spridades kontinuerligt av European Information Technologies Certification Institute EITCI under de senaste åren. Denna standard är en grund för definitionen av European IT Certification Academy, som tillsammans tillhandahåller två certifieringsprogram:

  • EITC-certifiering (europeisk informationsteknologi-certifiering) - inklusive specialiserade certifieringsprogram som är begränsade i vissa färdigheter och tillämpningar (program med referensomfattande för varje EITC-program konvergerar till cirka 15 timmar),
  • EITCA-certifiering (European Information Technologies Certification Academy) - inklusive domänspecifika kompetensprogram för specialisering, gruppering av serier med vanligtvis flera relevanta EITC-certifieringar (program refererat till omfattande mellan 150 och 180 timmar).

EITC- och EITCA-certifieringsprogrammen lanserades i tur och ordning 2008, och sedan det datumet har dessa program framkommit som erkända ramverk för certifiering av digital kompetens tillsammans med deras kontinuerliga utvecklade och uppdaterade samt spridning av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel . EITCI Institute har sedan dess utfärdat EITC- och EITCA-certifikat i över 40 länder som omfattar specialiserade områden inom tillämpad datavetenskap, design, cybersäkerhet och allmänna digitala färdigheter, vilket främjar digital kompetens och IT-professionalism och motverkar digital uteslutning.

Certifiering av IT-kompetenser utgör ett formellt sätt att bekräfta individens kompetenser inom specifika kunskaps- och färdighetsområden relaterade till tillämpad datavetenskap och informationsteknologi. EITC/EITCA-certifikaten är attesteringsdokument som stöder andra formella sätt att bekräfta kunskap, färdigheter och kompetenser som förvärvats inom yrkesutbildning och akademisk utbildning (inklusive certifikat eller examensbevis från universitet och skolor). I detta avseende är EITC och EITCA Academy certifieringsscheman särskilt viktiga för att underlätta politiken för att införa digital kompetensspridning mellan inte bara IT-tekniker och datoringenjörer utan bland alla människor som är professionellt aktiva inom andra domäner, ibland långt åtskilda från IT.

EITCA Academy-programmet, som genomförs under ledning av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel, tillåter - efter framgångsrikt avslutat on-line-undersökningsförfarande - att få EITCA Academy-certifikat digitalt utfärdat i Bryssel, tillsammans med detaljerade kompletteringar och alla substituent EITC certifieringar. Certifieringen i sig är möjlig både under ett komplett EITCA Academy-program inom det valda specialiseringsområdet (undersökningar inom alla EITC-certifieringar som ingår i akademiprogrammet vilket resulterar i ett komplett EITCA Academy-certifikat, examensuppgiften tillsammans med alla relevanta EITC-certifikat), liksom inom mer snävt definierade individuella EITC-certifieringar (enskilt tentamen och ett enda EITC-certifikat inom respektive EITC-program).

När det gäller omfattande, som angivits ovan, kan EITCA Academy Certification-programmet (motsvarande 150-180 timmars stationära klasser eller standard 2 universitetssemestrar för forskarutbildning) jämföras med en specialiserad forskarutbildning, men ändå med dess praktiska inriktning och Fördelarna med den internationellt spridda EU-baserade certifieringsstandarden kan för vissa vara ett bättre val.

Ett viktigt inslag i EITC/EITCA-certifieringsprogrammen är en möjlighet att genom en längre tid genomföra endast enskilda EITC-program från den aktuella gruppen som bildar respektive EITCA Academy (enskilda specialiserade EITC-certifieringar med ett genomsnittligt didaktiskt innehåll på 15 timmar) och därmed certifikat efter Intyg förbättrar ditt formella färdighetsattest. EITC/EITCA-kompetenscertifieringsprogrammen innehåller innehåll utformat i en bottom-up-strategi så att ingen tidigare IT-kunskap krävs för att slutföra dem, trots deras avancerade och specialiserade karaktär samt att hålla hög kvalitet på de färdigheter som intygar. Detta gör att även de flesta specialiserade EITC/EITCA-program kan lyckas fullföljas steg för steg av individerna utan tidigare IT-expertis, samtidigt som de också är relevanta för IT-proffs och experter inom motsvarande domäner.

EITCA Academy- och EITC-certifieringsförfarandena leder inte bara till utfärdande av korrekt säkrade digitala certifikat (i fall av EITCA Academy åtföljs av detaljerade certifieringstillägg och alla relevanta substituent EITC-certifikat, och för EITC-certifikat som innehåller detaljerad beskrivning inom Certifacate själv), men också med tillhandahållande av relevanta elektroniska valideringstjänster. De digitala EITC/EITCA-certifieringarna bör förstås som deras unika ID-nummer, att när de matas in i korrekt säkrad data till EITCI Institute Certification valideringssystem tillåter online-verifiering av certifieringarna tillsammans med detaljer om programomfånget som utfärdats av certifieringsinnehavaren, som liksom nedladdning eller utskrift av adekvata bekräftelser och tillägg. EITC-certifieringarna (erhållna individuellt eller som en del av EITCA Academy-certifieringen) är utformade med ID som innehåller QR-koder som möjliggör automatisk maskinigenkänning och verifiering med en telefonkamerabaserade QR-skanningsapplikationer.

Undersöknings- och certifieringsförfarandet syftar till formell bekräftelse av förvärv av kunskap och färdigheter inom specifika områden inom informationsteknik, utförs av EITCI-institutet enligt de publicerade villkoren, i en helt avlägsen form via ett speciellt online-undersökningssystem integrerat inom e -lärningsplattform.

Alla EITCI-utfärdade europeiska IT-certifieringar inklusive EITC- och EITCA Academy-certifieringar är tillgängliga helt online på anmälningsavgifterna, som anges i EITC/EITCA certifieringskatalog.

Du kan antingen delta i ett eller flera valda EITCA Academy-program eller i ett eller flera utvalda EITC-program.

EITCA Academy-programmet består av flera EITC-program (normalt 10 till 12), var och en med standard 15 timmars läroplanens omfattningsreferens (det betyder att omfattningen av ett enda EITC-program motsvarar cirka 15 timmars stationär didaktik och lärande). Därför motsvarar ett givet EITCA Academy-program 150-180 timmars läroplanens omfattning, och som sådan utgör det ett professionellt, gemensamt, tematiskt och konsekvent IT-kompetensbevis inom ett specifikt område av IT-specialisering som erbjuder omfattning som kan jämföras med en högre utbildningsprogram på forskarnivå.

Kort sagt EITCA Academy grupperar relevanta EITC-certifieringsprogram inom en specifik disciplin (t.ex. inom områdena Informationssäkerhet, Business IT eller Computer Graphics). För att få en gemensam EITCA Academy-certifiering måste man genomföra och genomföra alla bestående EITC-undersökningar (och därmed ha rätt till ett gemensamt EITCA Academy Certificate och alla relevanta EITC-certifikat som ingår i programmet).

Man kan också välja att bara eftersträva enskilda EITC-certifiering (er) och därmed erhålla en snävt definierad formell bekräftelse av relevanta färdigheter, som tar upp ett väldefinierat och sammanhängande ämne, teknik eller mjukvaruapplikation (t.ex. ämnen som grunder för kryptografi, objektprogrammering, HTML, rastergrafik, 3D-modellering, etc.).

Alla som är intresserade av detta kan delta i programmen EITCA Academy och EITC Certification. Programmet är tillgängligt online och det finns inga begränsningar för hemländer eller nationaliteter hos de individer som kan utföra det. Det enda villkoret är internetåtkomst för distansutbildning och fjärrundersökning som krävs för certifieringsförfarandena och utfärdandet av certifieringar i Bryssel, EU.

För att börja måste du registrera ett konto i EITCA Academy. Registrering av ett konto är gratis. Med kontot får du tillgång till demonstrationer och fria resurser som gör att du bättre kan välja en lämplig själv EITCA Academy eller EITC Certifiering (er).

För att registrera dig för EITCA Academy eller det/de EITC-certifieringsprogram som du väljer måste du ha ett registrerat konto och göra en beställning av dina valda EITCA Academy eller EITC-program (er). Du kan lägga till dina valda program i din beställning och efter att ha avslutat urvalet kommer du att kunna betala avgiften för att slutföra formaliteter. Sedan efter att din beställning har behandlats (vilket görs automatiskt av systemet inom några sekunder) får du online-åtkomst till deltagande i dina valda program från ditt konto.

När det gäller EITCA Academy-certifieringar beviljas 80% EITCI-subventioner med motsvarande avgiftsreduktion (gäller alla intresserade individer över hela världen och relaterade till Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institutes åtagande att öka omfattningen av EITC/EITCA-certifieringsåtkomst spridning och minska ekonomiska hinder). Att tillämpa EITCI-subventionen med en digital kod på 5 bokstäver som möjliggör resultat med EITCA Academy-avgiften reducerad till 20%. På grund av denna 80% subventionerade EITCA Academy-åtkomst kan det vara ett bättre alternativ i stället för en rad individuella EITC-certifieringsprogram, om du är intresserad av att inte delta i en enda kompetens utan din specialisering inom en viss IT-domän.

När det gäller institutioner och företag som delegerar sin personell, kan beställningen göras på ett institutionellt konto med början med minst 3 delegerade personalmedlemmars planer med antal ytterligare tjänster (inklusive detaljerad övervakning och rapportering för framstegen i didaktiska och certifieringsförfaranden, som liksom med flexibla och kostnadseffektiva planer).

Liksom med alla professionella certifierade kompetensattesteringsprogram är EITCA Academy och dess bas EITC Certification-program i allmänhet inte gratis (med undantag för personer som lever med funktionsnedsättningar, ungdomar i förskolan och personer som lever i låg socioekonomisk status i ett antal låg- utvecklade länder). Men kostnaderna för deltagande i programmet på grund av avlägsen utbildning och fjärrundersökning reduceras effektivt jämfört med traditionell stationär (fysisk närvarobaserad) utbildning. Målet med EITCA Academy är att möjligen sänka hinder för tillgång till EU-baserade formella professionella IT-kompetensattester och göra det tillgängligt för potentiella deltagare från var som helst i världen.

De aktuella avgifterna för EITC-certifieringen och EITCA Academy-certifieringsprogrammen visas i katalogen och är motsvarande 110 Euro och 1100 Euro. EITC/EITCA-certifieringsavgifterna omfattar alla kostnader i samband med certifieringsförfarandena och den intjänade utfärdandet av digital certifiering. Ytterligare avgifter är tillämpliga vid valfritt utfärdande av säkert pappersform av certifikat och leverans (dessa avgifter beror på antalet kopior av fysiskt säkrade utfärdade certifikat samt internationella leveransservice för papperscertifikat som sänds från Bryssel till ditt land). Det är också möjligt att endast genomgå eller tillfälligt använda digitala EITC/EITCA-certifieringar (som du kan skriva ut själv om det behövs i ett referensklart pappersformulär från den elektroniska tjänsten till EITC/EITCA certifikat validering).

Kostnaderna för EITCA Academy och EITC-certifieringsavgifterna är betydligt lägre från de genomsnittliga kostnaderna för den jämförbara nivån på professionell IT-utbildning, utbildning och certifiering i EU-länderna på grund av dess onlineform. EU utfärdade certifikat formellt bekräftar digitala behörigheter som erhållits genom utbildning och undersökningar som genomförts på distans i Bryssel enligt internationellt erkända EU-baserade EITCA- och EITC-certifieringsstandarder. På grund av en helt onlineformulär finns det inga levnadskostnader förknippade med traditionell, stationär utomlandsutbildning.

Som en del av EITCI-institutets fortsatta åtagande att stödja genomförandet av Europeiska kommissionens digitala agenda för Europa (som är en offentlig politisk del av Europa 2020-strategin) i sin främjande av pelaren för digital kunskaper, färdigheter och inkludering, beviljades det relevanta EITCI-institutets indirekta subventioner i den effektiva sänkningen av avgifterna för de erbjudna EITCA Academy-programmen, minskar de ekonomiska hinder för professionell IT-kompetensattest för deltagarna från mindre utvecklade länder ytterligare.

Slutligen finns det många utbildningsresurser som är fritt tillgängliga efter registrering av EITCA Academy-kontot, vilket gör att man bättre kan bekanta sig med EITCA Academy-modellen och bättre informerat beslut om deltagande. För att få tillgång till dessa resurser (tillsammans med relevanta demonstrationer, inklusive fjärrprov) kan du registrera ditt gratis konto genom att klicka på Registrera dig i det övre högra hörnet av denna webbplats.

Hur det fungerari tre enkla steg

(när du har valt ditt EITCA Academy eller ett valt EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ omfattande didaktik online förbereda för tentamen. Det finns inga timmar, du studerar när du kan.

Bli IT-certifierad

Ta online-examen för att få EITC-certifikat. Gå över i EITCA Academy och du får EITCA-certifikat.

Starta din karriär

EU-baserade EITC/EITCA-certifikat med detaljerade tillägg utgör ett formellt intyg om din professionella IT-kompetens.

Ja. Inlärnings- och certifieringsprocessen inom EITC/EITCA-programmen tillsammans med alla undersökningar i EITC-program genomförs på distans på nätet inom e-learning-plattformar i en asynkron läge. Tack vare flexibel av asynkront organiserad e-lärande didaktisk process tillsammans med alla onlineundersökningar som utförs asynkront via Internet (vilket möjliggör högsta flexibilitet i tid med att deltagaren själv organiserar sin inlärningsaktivitet på hans/hennes bekvämlighet), är fysisk närvaro av deltagaren inte nödvändig därför är många åtkomsthinder antingen minskade eller eliminerade (t.ex. av geografisk, logistisk, ekonomisk karaktär).

En deltagare har en individuell, obegränsad tillgång till certifieringsplattformen som tillhandahåller en välplanerad steg-för-steg-didaktisk process som övervakas av den personal som ansvarar för genomförandet av programmet enligt riktlinjerna från EITCI Institute, inklusive elektroniskt material: föreläsningar (i en multimedia- och textform tillsammans med illustrationer, animationer, fotografier eller videor tillgängliga direkt på e-lärplattformen) med tillägg av lektioner, laboratorier (även inklusive utbildningsprocessåtkomst till programvaran, samt relevanta interaktiva applikationer) och obegränsad fjärrdidaktik konsultationer.

Onlinedidaktiken programmeras till ett EITC-certifieringsprogram som slutar med också fjärr EITC-undersökning (av den slutna testkarakteristiken, inklusive 15 slumpmässiga stängda flervalsprovsprov för den givna EITC-programkurrikulum). Detta fjärrtest tas av deltagaren inom certifieringsplattformen (där deltagaren kan utföra det interaktiva testet online som implementerar slumpmässigt val av testfrågor, med förmågan att återvända till svarade eller obesvarade frågor inom en tidsbegränsning på 45 minuter). EITC-examens godkänd poäng är 60% positiva svar men misslyckande med att uppnå denna gräns gör det möjligt för deltagaren att ta om examen utan ytterligare avgifter (vid varje examensförsök finns det ett gratis omprövning tillgängligt för att antingen klara testet eller förbättra sin godkända poäng, varefter omprövningar kräver att ansökan till administrationen är aktiverad men kvarstår utan extra avgift) Slutförandet av alla EITC-undersökningar som utgör det relevanta EITCA Academy Certification (med substituerande EITC-program) resulterar också i att utfärda deltagaren till motsvarande EITCA Academy Certification (det finns inga ytterligare EITCA-undersökningar och EITCA-certifieringar utfärdas på grundval av att tjäna alla relevanta EITCA konstituerande EITC-certifieringar). Alla förfaranden implementeras på distans i Bryssel och certifikaten utfärdas i digitalt säkerställd och verifierbar form till deltagarna.

En viktig egenskap hos certifieringsplattformen möjliggör en detaljerad analys av varje deltagares inlärnings- och certifieringsprocess, inklusive full statistik över alla aktiviteter inom certifieringsplattformen som gör det möjligt att generera aktivitetsrapporter, samt automatisk identifiering och stöd för deltagare som har problem med didaktik material och undersökningar. En grundlig analys av aktiviteten i den didaktiska processen möjliggör en individualiserad stödjande strategi för identifierade deltagare om detta är nödvändigt. Det kan också användas av deltagarna själva för att formellt dokumentera sina inlärningsaktiviteter till tredje part eller för att de äger analys och planering (särskilt användbart för institutioner och företag som delegerar sin personal för certifieringen).

Certifieringsplattformen stöds kontinuerligt både administrativt och tekniskt. Administrationen inkluderar teknisk hantering och övergripande kontroll av plattformens funktion. Teknisk support inkluderar användarsupport med en dedicerad helpdesk och underhållslösningsproblem relaterade till säkerhetsundersystem, dataarkivering, databas och uppdatering av plattformsfunktioner (åtgärder som kontinuerligt utförs av den dedikerade och specialiserade tekniska personalen).

Sedan 2008 har EITCI Institute utfärdat hundratusentals EITC- och EITCA-certifikat över hela världen (liksom nära 1 miljon digitala certifikat) för att uppnå ett antal över 1 miljon individer från 40+ länder som hade bekant sig med EITC/EITCA-standarden digital nivåfärdighet på grundnivå och grundläggande färdigheter, specialiserade områden inom tillämpad datavetenskap för IT-proffs, grundläggande till avancerad datorgrafikdesign, samt program för digital förvaltning av digital förvaltning (e-förvaltning) och motverka digital utslagning bland socialt missgynnade grupper (särskilt människor som lever med funktionshinder).

Huvudskillnaden är att EITCA Academy Certification bildas från en viss grupp topiskt relaterade EITC-certifieringar (vanligtvis 10 till 12). Endast genom att erhålla alla dessa substituerande EITC-certifieringar får deltagaren också ett dedicerat EITCA-certifiering som certifierar specialisering inom ett relevant fält (för att tjäna EITCA Academy-certifiering krävs ingen ytterligare undersökning, det krävs godkänd undersökning på alla substituent EITC-certifieringar) .

Det är möjligt att bedriva EITCA Academy-certifiering genom att få individuella EITC-certifieringar i en separat anmälan för varje EITC-program (en efter en), men det är också möjligt att direkt anmäla sig till EITCA Academy med tillgång till hela gruppen av EITC-certifiering inom det valda EITCA Academy. Detta ger deltagarna rätt till EITCI-institutet subventionerad tillgång som beviljas genom avsevärt reducerad EITCA Academy-avgift, tillgänglig över hela världen för att främja spridning av hög kvalitet och omfattande IT-kunskaper.

Deltagaren kan välja mellan genomförandet av hela EITCA Academy (gruppering av relevanta EITC-program) och realisering av ett enda EITC-program (eller ett visst urval av EITC-program).

Varje EITC-certifieringsprogram hänvisar till läroplanen för 15 inlärningstimmar med innehåll som slutar med en tentamen för relevant EITC-certifiering. Slutförandet av EITC-programmet kan uppnås i genomsnitt på en till två dagar, men det finns inga tidsbehov och en deltagare kan planera en längre period för didaktik och examinationsförberedelser om det behövs (till exempel en vecka eller två veckor genom att spendera på lärande motsvarande bara en timme eller två timmar dagligen). Om deltagaren redan har kunskap och kompetens i ett motsvarande EITC-certifieringsplan, kan deltagaren få tillgång till tentamen direkt och därmed få relevant EIC-certifiering omedelbart.

Varje EITCA Academy består av 10-12 EITC-certifieringar som totalt utgör ett programinnehåll på 150-180 lärningstimmar. I allmänhet under antagandet att lärande sker under arbetsdagar är det möjligt att genomföra EITCA Academy-programmet på mindre än en månad (varje arbetsveckodag). Ett annat schema för referens är en akademisk termin (vanligtvis 5 månader) när en deltagare har möjlighet att genomföra EITCA Certification-programplanen genom att lära sig bara en dag i veckan.

Referensinlärningstimmarna för det programinnehåll som nämns ovan definierar ett substantiellt mått på omfattningen av certifieringsprogrammet baserat på standarderna för akademiska studietimmar. Detta innebär att motsvarande pedagogiskt beteende av deltagaren i genomsnitt skulle ta 150-180 timmar, om det genomfördes i en stationär form. Det beror också på enskilda deltagares egenskaper i förberedelser och inlärningsförmågor som kan leda till en snabbare eller långsammare inlärningstakt och förberedelse i enlighet med läroplanen. På grund av det faktum att utbildningen genomförs i asynkron e-inlärningsform beror dess verkliga implementeringstid på varje deltagares individuella färdigheter och kan förlängas eller förkortas (tidsramen för inlärning och förberedelse till certifiering anpassas efter individuella behov hos deltagarna).

Ja. I både EITC och EITCA Academy Certification-programmet inkluderar inlärnings- och förberedande didaktisk process obegränsad fjärrkonsultation med expertdidaktisk personal från en relevant IT-domän. Om några svårigheter med att förstå begreppen från läroplanen såväl som med stödjande didaktiskt innehåll och material eller med att utföra uppgifter bör inträffa, eller om en deltagare har några frågor eller problem angående programinnehållet, ska didaktisk personal konsulteras av medel för online-kommunikation och konsultbiljetteringssystem. Konsultation genomförs via ett speciellt gränssnitt i certifierings- och e-lärplattformen eller via e-post. Formulär och instruktioner för att kontakta och fråga didaktisk konsultpersonal finns direkt på certifieringsplattformen.

Det nuvarande urvalet av tillgängliga EITCI Institute-utfärdade certifieringar består av över 70 EITC-certifieringar och 7 EITCA Academy-certifieringar.

På grund av operativt begränsad kapacitet för didaktiskt stöd och konsultation och därmed begränsa antalet utgivna månatliga EITC/EITCA-certifieringar kan vissa certifieringsprogram vara föremål för temporära platser som inte är tillgängliga. I sådana fall kan certifieringsprogrammen utan platser bokas av en deltagare, som kommer att informeras när platserna är tillgängliga igen och kommer att få tillgång till relevanta program från först till kvarn.

Ja, det finns en möjlighet att ta om både misslyckade eller framgångsrika EITC-undersökningar för att förbättra den godkända poängen. Vid varje undersökningsförsök finns det ett gratis omprövning tillgängligt för att antingen klara testet eller förbättra sin godkända poäng, varefter ytterligare undersökningar omprövar kräver att ansökan till administrationen är aktiverad men förblir utan extra avgift. Deltagaren kan göra om ett godkänt test för att förbättra poängen för bättre presentation på certifieringen. Man bör också notera att det inte finns några EITCA Academy-undersökningar (undersökningarna tilldelas endast EITC-program och vidarebefordrar var och en av dem resultat med en EITC-certifiering som utfärdar, medan EITCA Academy Certification endast utfärdas för godkännande av en relevant grupp av alla beståndsdelar EITC-examen i ett givet EITCA Academy-program). Poängen som presenteras på EITCA Academy Certification är poängen för alla EITC-certifieringar som innefattar en given EITCA Academy.

Ja. Deltagarna kommer att ha tillgång till e-learning-plattformen med allt didaktiskt material och resurser enligt läroplanerna i deras relevanta EITC/EITCA Academy Certification-program även efter avslutat lärande och förberedelser, samt efter godkänt examensarbete och förvärvade sina certifieringar. Åtkomst kommer att vara obegränsad möjlig från deltagarnas konton på EITCA Academy.

EITC/EITCA-certifieringen är ett europeiskt baserat utbildning och certifierat internationellt program som standardiserar ramar för kompetensattest i branschen för informationsteknologi. Det har ingen formell motsvarighet till någon av EU: s medlemsländernas nationella utbildningsprogram. Men när det gäller innehållet i programmet relaterat till de omfattande läroplanerna för EITCA Academy, det är komplexitet och den resulterande professionella specialiseringsbeviset från certifieringsinnehavaren kan det bäst jämföras med de nationella nivåer ackrediterade forskarutbildningar för högre utbildning i termer av lärande arbetsbelastning och de intygade kompetensnivåerna. Å andra sidan är EITCA Academy-certifiering tillsammans med EITC-certifieringar inte likvärdiga med leverantörscentrerade IT-professionella certifieringar som utfärdats av olika IT-leverantörer (som Microsoft, Google, Adobe, etc.), eftersom de är oberoende av leverantörer och därmed fokuserar på det verkliga värdet av certifierade kompetenser, snarare än att stå som en del av strategin för produktkonkurrens och marknadsföring mellan IT-leverantörer. Vad EITC/EITCA-certifieringar har gemensamt med den professionella leverantören som utfärdat IT-certifieringar är emellertid att de också fokuserar på praktiska aspekter och användbarhet av certifierad kunskap och färdigheter.

Vad betyder det i praktiken?

EITCA Academy Certification är inte ett formellt examensbevis på nationell nivå på högre nivå, utan en internationell certifieringsstandard för IT-branscher, som dock är leverantörsoberoende och styrs av European Information Technologies Certification Institute, en leverantörsberoende icke-vinstdrivande certifieringsmyndighet eller certifieringsorgan. Inom EITC/EITCA Academy-programmet får certifieringsinnehavaren inte ett nationellt examensutbildningsbevis eller en IT-leverantörscertifiering utan ett internationellt och utfärdat i Bryssel, EU, branschrelevant informationsteknisk formell kompetenscertifiering, med utbudet av certifierad kunskap och färdigheter motsvarande forskarutbildningen när det gäller omfattande (från 150 timmars referensprogrammets omfattande) och en serie aktuella IT-leverantörer utfärdade certifieringar. Det finns inga behörighetskriterier för att genomföra EITCA Academy (eller någon del av EITC-certifieringsprogrammet) och inga tidigare kvalifikationskrav (t.ex. en kandidatexamen som uppnås i grundutbildningen krävs vanligtvis för att genomföra ytterligare forskarutbildningar i akademisk högre utbildning, som är inte en förutsättning för EITCA Academy deltagande).

EITCA Academy-certifieringen gör det möjligt för sin innehavare att på ett professionellt sätt bevisa att de behärskade färdigheterna och kompetenserna för att arbeta inom området hålls certifiering. Även om arbetsgivare i allmänhet kräver examensbevis för högre utbildning inom det givna området för yrkesinriktning, välkomnar de i allmänhet mycket positivt ytterligare omfattande kompetensattester, särskilt inom IT-området, oavsett om det är det främsta ämnet för kandidatens utbildning eller inte. Om kompetensattestet är på omfattande nivå jämförbar med det formella akademiska forskarutbildningsbeviset, kan det i vissa fall anses av en arbetsgivare vara ett tillräckligt ersättare, särskilt med hänsyn till frågor som är förknippade med kostnaderna för studier i högskolan ett givet land). I andra fall kommer det att vara en korrekt komplettering av det formella utbildningsuniversitetets examensbevis som bevisar kandidater internationell aktivitet i självutveckling och avsätter honom konkurrensansökningar utan liknande kompetensattester. Arbetsgivarna värderar vanligtvis mycket incitament på kandidatens sida när det gäller självutveckling, utbildning och erfarenhet och som sådan kommer att erkänna den internationella certifieringen av EITCA Academy till förmån för kandidaten. Att sammanfatta EITCA Academy-certifiering kan behandlas väl som ett sätt att komplettera grundutbildningen eller forskarutbildningen på nationell nivå med mer specialiserad, professionell EU-baserad IT-certifiering. Visst utgör det en viktig tillgång i certifikatets innehavare-CV som bevisar hans internationella verksamhet inom kvalifikationsutvecklingen. Även med specialiserat examensbevis för forskarutbildning kommer ett relevant EITCA Academy-certifiering att visa sig vara en mycket värdefull tillgång i CV och öka sysselsättningsutsikterna, inte bara genom att formellt bekräfta besittade IT-kvalifikationer och kompetenser utan också genom att bevisa att kandidaten lyckas fortsätta sin utbildning och självutveckling genom att erhålla EU-baserad internationellt erkänd IT-branschnivå, leverantörsoberoende certifiering.

Enligt Bologna-processen arbetar EU mot en integrerad ram för högre utbildning. För närvarande är det viktigaste medlet för att uppnå detta mål genom standardisering i alla EU-länder och vissa andra länder som är villiga att delta i detta system att högre utbildning ska baseras på kvalifikationer och delas upp i huvudsakliga 3 cykler: den 1: a kvalificeringscykeln (informellt kallad grundutbildning) studier, vanligtvis avslutade med kandidatexamen, 2: a cykeln (informellt benämnd forskarutbildning eller forskarutbildning, vanligtvis avslutad med magisterexamen) och 3: e cykeln, doktorandstudierna (inkluderade vanligtvis inte bara utbildning utan också egen forskning färdig med doktorsexamen). Utöver ovanstående har Bologna-processen infört ECTS-kreditsystemet (European Credit Transfer and Accumulation System) som introducerar ett mått på poäng (eller ECTS-poäng) tilldelade kurser, vanligtvis med 1 ECTS tilldelat 15 upp till 30 timmars stillastående didaktiskt program. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts i olika institutioner på grundval av ECTS-poäng som stöder internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands.

Genom att jämföra programmets komplexitet och innehåll kan EITCA Academy bäst jämföras med forskarutbildningen (2: a cykeln) på högre utbildning, även om den inte formellt är ackrediterad som sådan av den nationella förvaltningen, eftersom det är en internationell standard. De kompetenser som uppnås genom slutförandet av EITCA Academy som bekräftats av EITCA Certification är innehållsmässigt likvärdiga vad gäller deras omfattning till forskarutbildningen, med denna skillnad att EITCA Academy certifiering inte är ett nationellt utfärdat dokument utan ett internationellt och är fokuserat på ett visst IT-område, snarare än på hela disciplinen. Detta mer specialiserade fokus för EITCA Academy-certifieringen kan vara fördelar också i jämförelse med forskarutbildningen för en IT-relaterad yrkeskarriär. Vanligtvis är forskarutbildningen mer omfattande definierad (t.ex. datavetenskap, företagsekonomi, ekonomi, matematik etc.) än EITCA Academy som omfattar ett av de specifika områdena informationsteknologi (t.ex. informationssäkerhet, företagsinformationsteknik, datorgrafik, etc. .). De forskarutbildade magisterstudierna innehåller från 1500 upp till 3000 programtimmar refererade till med 60 till 120 högskolepoäng motsvarande (ett vanligt läsår består vanligtvis av 1500 timmar). EITCA Academy omfattar ett didaktiskt program på 150-180 timmar, men hänvisat till 30 till 60 hp (det omfattar 10-12 EITC-kurser, var och en tilldelad 3 till 5 hp på grundval av innehållsjämförelse med hänvisning till akademiska standarder i relevanta ämnen , med en tidsreferens på 15 timmar för varje EITC-kurs, motsvarande emellertid 60 upp till 90 timmar i standard akademiskt beteende på grund av den individuella och asynkrona modellen för utbildningen som finns i EITCA Academy). Således kan EITCA Academy jämföras med ett läsår för högskoleutbildningens 2: a-cykelstudier (magisterexamen) med avseende på omfattande och komplexa IT-kompetenser som formellt intygats. Å andra sidan motsvarar EITC-certifieringarna innehållsmässigt de akademiska kurserna i högre utbildning (tilldelade 3 till 5 högskolepoäng i EU: s akademiska krediteröverföringssystem), liksom till de leverantörsutgivna IT-produkt- eller teknikcertifieringarna, på grund av användbarhet och praktisk karaktär.

När det gäller innehåll kan EITCA Academy-certifieringsprogram (motsvarande 150-180 timmars stationära klasser, dvs ett vanligt läsår eller två akademiska semestrar) jämföras med specialiserade forskarstudier, men med fördel av EU-certifieringsstandarden med dess internationella natur och erkännande (EU-baserade certifikat utfärdade i Bryssel är mycket erkända över hela världen, även över ett formellt nationellt system akademiska examensbevis utfärdade på icke-centrala EU-platser). En viktig egenskap hos EITC/EITCA-certifieringsprogram är en möjlighet att endast genomföra utvalda enskilda EITC-program motsvarande de enskilda kurserna som utgör respektive EITCA Academy (enskilda specialiserade certifierade EITC-kurser med ett genomsnittlig didaktiskt innehåll på 2 timmar). EITCA- och EITC-kompetenscertifieringsprogrammen innehåller programinnehåll som utformats inom bottom-up-metoden så att ingen tidigare IT-kunskap krävs för att slutföra dem, trots deras avancerade och specialiserade form. Detta gör att även de flesta specialiserade EITC/EITCA-program kan framgångsrikt genomföras av individer utan tidigare IT-expertis, samtidigt som de också är relevanta för IT-proffsen och experter inom motsvarande domäner.

Sammanfattande av EITCA Academy rekommenderas som en internationellt erkänd professionell IT-certifiering som kompletterar examensbevis på nationell nivå på grundnivå eller forskarutbildning (dvs. kandidatexamen eller magisterexamen), som dock kan intyga innehavarnas kompetens i en mer allmän eller till och med annan disciplin från fältet att certifieringsinnehavaren försöker sträva efter henne eller sin karriär (med den relavant EITCA Academy Certification som täcker just detta område). Det är möjligt att framgångsrikt söka anställning utan examensbevis för högre utbildning som innehar EITCA Academy Certification också eftersom det formellt kan bevisas på grundval av programinnehållet som omfattas av certifieringen att utvecklingen av de intygade kompetenserna motsvarar ett års forskarutbildning för en magisterexamen, men inom en internationell och IT-branschorienterad certifieringsstandard utvecklad och spridd av European Information Technologies Certification Institute i Bryssel, EU. Det bör noteras att värderingen av EITCA Academy IT-certifieringsstandard mot nationell nivå forskarutbildningsbevis eller IT-leverantörer branschcertifieringar beror på arbetsgivaren och hans/hennes egna övertygelser och åsikter, dock utvärdering av innehavarna av EITC/EITCA karriär indikerar att denna standard erkänns öka och inte bara i EU.

Att svara på frågan om EITCA Academy och EITC-certifieringar är ECTS-kompatibla är relaterat till att besvara frågan om du kan redovisa EITCA Academy eller EITC Certification-program för att fullfölja din pågående framtida grundutbildning eller forskarutbildning inom ett formellt system för högre utbildning på nationell nivå.

Svaret är i allmänhet positivt. Varje EITC-certifiering och EITCA Academy-program tilldelas ett definierat antal ECTS-poäng.

EITCI-institutet kommunicerar med universiteten i EU under temat ECTS-systemet (det europeiska systemet för överföring och ackumulering av europeiska krediter) som erbjuder bilateralt erkännande av utbildningsprogrammets innehåll (mot relevanta EITC/EITCA-certifieringsplaner). Med förbehåll för dessa förslag tilldelas vissa EITC/EITCA certifikatprogram av EITCI Institute med ECTS-poäng, vilket gör det möjligt för europeiska studenter bland certifieringsinnehavare att ha sitt eget lärande som de genomgick och visade sig behärska genom certifieringsförfarande för att accepteras för deras akademiska beteende. ECTS utgör en europeisk standard för att jämföra lärandevolym baserat på inlärningsresultat (i fall av EITC/EITCA-certifiering mätt med examensresultaten) och tillhörande arbetsbelastning på högre utbildning samt yrkesutbildning och utbildningsprogram genomförda i hela EU och samarbetande ECTS-länder.

För det intjänade EITC/EITCA-certifieringen tilldelas relevanta belopp för ECTS-poäng beroende på det specifika programmet (dess komplexitet, omfattande och tillhörande inlärningsarbetsbelastning) och dessa krediter kan accepteras av en certifieringshavares universitet med förbehåll för ett bilateralt avtal mellan detta universitet och EITCI-institutet. EITCI-institutet initierar ECTS bilaterala överenskommelser om utredning med ett indikerat universitet på grundval av ansökan från certifieringsinnehavaren som vill ha de intjänade ECTS-poäng som hon eller hon valt universitet för pågående eller framtida akademiskt beteende.

Om du antingen är certifieringsinnehavare eller representerar ett universitet som är intresserad eller frågad av studenterna för att acceptera ECTS-poäng för deras relevanta EITC/EITCA-certifieringar, vänligen kontakta EITCI Institute och det kommer att tillhandahålla alla nödvändiga detaljer och dokument för att gå vidare.

Du behöver inte heller studera på det europeiska universitetet för att kunna fråga för godkännande av dina EITC/EITCA-program som tjänade ECTS-poäng. Detta kommer emellertid att göras av dekanalkontoret vid ditt universitet. Om du studerar på det europeiska universitetet (inte nödvändigtvis i EU utan också i det land som deltar i ECTS-systemet) är detta beslut mer automatiskt, men det är fortfarande ett oberoende beslut från ditt universitet i form av ett bilateralt avtal om att acceptera de relevanta EITCA Academy- och EITC Certification-programens läroplaner som gäller för motsvarande akademiuppförande vid universitetet.

Det bör anges att ECTS-godkännande som beslut av universitetsadministrationens sida att acceptera eller avvisa att hon avslutat ett visst EITC/EITCA-certifieringsprogram i det akademiska genomförandet av dina studier är oberoende av EITCI-institutet, som bara kan motivera relevant antal ECTS-poäng som tilldelats med sitt givna certifieringsprogram och ansöker om ett universitet för ett bilateralt ECTS-avtal (sådan utredning kan göras av EITCI Institute eller direkt av en certifikatinnehavare till dekanalkontoret tillsammans med relevanta EITC/EITCA-certifieringar och deras tillägg - mallarna för ansökningsdokumenten för godkännande av ECTS-poäng kan laddas ner efter att ha intjänat certifieringarna). Både EITC- och EITCA-certifieringar förses med detaljerade programtillägg som möjliggör korrekt övervägande av innehållsmässig ekvivalens med en relevant universitetskurs eller motsvarande mängd kvalifikationer och kompetenser även av universiteten i de länder som inte deltar i ECTS-systemet.

Sammanfattningsvis består EITCA Academies av grupper av enskilda EITC-certifieringsprogram, var och en av dem tilldelas det definierade antalet ECTS-poäng, som tilldelas certifieringsinnehavaren efter att ha erhållit certifieringen. EITC/EITCA percantage-baserad betygsskala är också helt kompatibel med ECTS-betygsskala.

Det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (ECTS) fungerar som en EU-baserad standard för att jämföra akademisk studieuppnåelse och prestanda för studenter vid högre utbildning i hela EU och andra europeiska länder som vill delta i ECTS-standarden. För framgångsrika kurser tilldelas relevant antal ECTS-poäng. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts i olika institutioner på grundval av ECTS-poäng som stöder internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands. Det bör noteras att många länder har liknande standarder, som enkelt kan redovisa ECTS-poäng samt med förbehåll för en individuell tillämpning.

Både EITC- och EITCA Academy-certifieringar ger en formell, internationellt erkänd bekräftelse av individens kompetens inom specifika områden av informationsteknologi relaterade till tillämpade och praktiska när det gäller arbetsmarknadens domäner. EITC/EITCA-certifieringarna utgör formella IT-kompetensattestdokument antingen som stöder eller ersätter andra formella sätt att bekräfta kunskap, färdigheter och kompetenser som förvärvats inom högre utbildning eller yrkesutbildning (inklusive examensbevis på nationell nivå vid universitet och skolor). I detta avseende åtföljs EITC och EITCA Academy Certification av ett detaljerat certifieringstillägg som ger en standardiserad beskrivning av innehållet, komplexiteten och nivån på IT-kompetenser som förvärvats av certifieringsinnehavaren, utformad som ett hjälpmedel för att erkänna dessa kompetenser inom professionella områden av aktiviteter.

EITC och EITCA Academy Certification-program, genomfört under ledning av European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bryssel, resulterar efter ett framgångsrikt genomförande av onlineundersökningsförfarandet vid tilldelning av relevanta EITC/EITCA Academy-certifikat digitalt utfärdat i Bryssel, EU , tillsammans med de detaljerade certifieringstillskotten.

Certifiering är möjlig både inom det kompletta EITCA Academy-programmet i den valda IT-specialiseringen (framgångsrikt godkänt examineringen inom alla EITC-program som ingår i motsvarande EITCA Academy-program resulterar i tilldelning av EITCA Academy Certificate och certifieringstillägget tillsammans med alla relevanta EITC-certifikat) , såväl som inom mer specialiserade enskilda EITC-program (enskilt tentamen och ett enda EITC-certifikat utfärdat inom respektive EITC-program).

EITCA Academy- och EITC-certifieringsförfarandena resulterar inte bara i utfärdande av korrekt säkrade digitala certifikat (i fall av EITCA Academy tillsammans med detaljerade certifieringstillägg och alla relevanta EITC-certifikat, och för EITC-certifikat som innehåller detaljerad beskrivning av program inom Certifacate själv), men också med tillhandahållande av relevanta valideringstjänster. Digitala EITC/EITCA-certifieringar bör förstås som deras unika ID-nummer, att när de anges tillsammans med att säkra personuppgifter till EITCI-institutets certifieringsvalideringssystem kan online-verifiering av de innehavna certifieringarna tillsammans med detaljer om programomfattningar som utfärdats av certifikatinnehavaren, samt utskrift av adekvata utskriftsklara certifikaters versioner och tillägg. EITC-certifieringarna (erhållna individuellt eller som en del av EITCA Academy-programmet) är utformade med ID som innehåller visuella taggar (QR-koder) som möjliggör automatisk maskinigenkänning och certifieringsverifiering med applikationer för visuell tagg.

Det finns eventuellt valfritt utfärdande av den säkrade pappersformen av EITC/EITCA-certifikaten tillsammans med internationell leverans (pappersformulär Certifiering utfärdar kräver ytterligare avgifter beroende på antalet kopior av fysiskt säkrade utfärdade certifikat samt internationella leveransservice för papperet Certifikat leverans från Bryssel till ditt land). Det är också möjligt att endast genomgå eller tillfälligt använda digitala EITC/EITCA-certifieringar (som du kan skriva ut själv om det behövs i ett referensklart pappersformulär från den elektroniska tjänsten för EITC/EITCA certifikat validering).

Så hur ska man gå vidare nu?Det är också enkelt.

EITCA Academy är ett helt online-IT-certifieringsschema. Du behöver inte åka någonstans eller skicka någonting, alla formaliteter uppfylls på distans. Följ de här stegen för att registrera dig för din certifiering.

Hitta certifiering

Bläddra i certifieringar tillgängligt inom ditt intresseområde

Lägg till beställning

Lägg till valda certifieringar till du beställer och fortsätt till kassan

Registrera dig eller starta testperiod

Komplett avgift för att registrera dig för dina certifieringar eller starta en rättegång

TOPP
Chatta med support
Chatta med support
Frågor, tvivel, problem? Vi är här för att hjälpa dig!
Ansluter...
Har du en fråga? Fråga oss!
Har du en fråga? Fråga oss!
:
:
:
Har du en fråga? Fråga oss!
:
:
Chatt sessionen har avslutats. Tack!
Vänligen betygsätt det stöd du har fått.
bra Badrum